อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

วธ.ติวเข้ม "ผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการ"

จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 29-30 มิ.ย.นี้ เน้นปรับแนวทางปฏิบัติงานสอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.03 น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ. ให้ความสำคัญในการพัฒนาการตรวจราชการ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ภารกิจของ วธ.และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะต้องปรับการปฏิบัติราชการให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดังนั้น วธ.จึงจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ขึ้น ระหว่างวันที่  29-30 มิ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 วธ. และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ โดยมีผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรม 164 คน
    
ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ วธ.เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจราชการและรูปแบบการตรวจราชการต่างๆ ในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยรับตรวจราชการ วธ. แนวปฏิบัติของหน่วยรับตรวจในระหว่างการตรวจราชการและหลังการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการตรวจราชการของ วธ. โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาศักยภาพของผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการ วธ.ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ที่สำคัญสามารถวิเคราะห์ประเด็นการตรวจราชการ รวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัดทำรายงานการตรวจราชการได้เป็นอย่างดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 27