อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ทรงมีพระราชดำริตั้ง "พระธรรมวชิรโมลี" เป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติพิเศษ รับทราบตามที่ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 23.05 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติ มส. ครั้งที่ พิเศษ 8/2564 เรื่อง พระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรมวชิรโมลี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดลงวันที่ 21 มิ.ย. 2564 แจ้งว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบพระราชดำริ ความว่า พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย. 2564 แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) อายุ 72 พรรษา 52 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และทรงมีพระบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อทราบ

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขออนุญาตเสนอเป็นมติเวียนเพื่อทราบ โดยได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติรับทราบ

ทั้งนี้ พระธรรมวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองสูรย์ รองทอง เกิดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2491 ที่บ้านป่าข่า หมู่ 5 ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี บรรพชา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2504 ที่วัดบ้านแดงหม้อ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน โดยมี พระอธิการห่าน พุทฺธสโร วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2512 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมกิตติโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชกิตติเมธี (ทอง สุวณฺณสาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระราชกิตติโสภณ (ช่วง ชุติมนฺโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53