อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เดินหน้าเพิ่มศักยภาพพริกไทยและโคขุน

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 00.00 น.

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติงบประมาณ 40.88 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีงบประมาณจ่ายขาด 5.80 ล้านบาท สำหรับนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเดิมที่มีผลผลิตเฉลี่ย 542 กก./ไร่ ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น 709 กก./ไร่ โดยดำเนินการสร้างแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) และฟื้นฟูสวนพริกไทยเก่าที่ปลูกมาตั้งแต่ปี 2548 ที่ผลผลิตลดลงเหลือ 542 กก./ไร่ ให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 709 กก./ไร่ ของเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ แก่งหางแมว ท่าใหม่ นายายอาม และเขาคิฌชกูฏ จำนวน 80 ราย พื้นที่ 160 ไร่ ของจังหวัดจันทบุรี

โครงการที่ 2 คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีงบประมาณจ่ายขาด 2.34 ล้านบาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจำนวน 32.74 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน ขนาด 20-25 ตัวต่อวัน ของสหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนโรงฆ่ามาตรฐานระดับกลางน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตเนื้อโคตลอดสายการผลิต ทำให้เนื้อโคขุน มีคุณภาพดี จากต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภคระดับปลายน้ำ ในตลาดคุณภาพสูงที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วให้ครบวงจร ทดแทนการนำเข้าเนื้อโคขุนคุณภาพดีจากต่างประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท ทั้งนี้ โรงฆ่าโคมาตรฐานดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีครึ่ง และจะสามารถเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2558 เพื่อรองรับ AEC อันเป็นการช่วยพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าโคขุนคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษา วิจัย และฝึกปฏิบัติด้านการฆ่าโคตามหลักมาตรฐานสากลของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0