อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

รร.บ้านหนองมะเกาะ ผุดกิจกรรมการเรียนรู้ น้อมแนวพระราชดำรัสบริหารจัดการตามหลักพอเพียง

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 00.16 น.

โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 100 คน ครู 9 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนปลอดยาเสพติดจากกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลดีเด่นอีกหลายรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ  กล่าวว่า “แนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระองค์ตรัสไว้นานแสนนานแล้ว แต่หลายคนยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ”  ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองต่อแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์ โครงการฟาร์มขนาดเล็ก (Mini farm) หรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะจึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กอปรกับโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โรงเรียนจึงได้ดำเนินการกับพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน 2 ไร่ ในรูปแบบบูรณาการ  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการฝึกและเสริมสร้าง ประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่จะก้าวออกไปสู่สังคมที่มีชีวิตแตกต่างจากโรงเรียน  โดยแบ่งเป็น 10 จุดศึกษา

ประกอบด้วย จุดที่ 1 เรือนนางฟ้า  ภายในโรงเรือนมีเห็ดนางฟ้า 2 สายพันธุ์ คือเห็ดนางฟ้าฮังการีและเห็ดนางฟ้าภูฐาน สำหรับศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลด้านผลผลิต จุดที่ 2   วังมัจฉา  เป็นจุดศึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จำนวน 6 บ่อ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านวิธีการดูแลและต้นทุนในการดำเนินการ จุดที่ 3 ผักลอยฟ้า ประกอบไปด้วยผักชนิดต่าง ๆ ที่มียอดเลื้อยหรือมีมือเกาะ เช่น ฟัก น้ำเต้า ดอกไม้จีน บวบ ถั่วพู  จุดที่ 4 ผักกางมุ้งหรือผักปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิด เช่น ผักกาดเขียว คะน้า  ผักบุ้งจีน  จุดที่ 5 แปลงสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว ได้จำลองระบบนิเวศในนาข้าว จุดที่ 6  ผักกลางแจ้ง ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ กะเพรา โหระพา มะเขือ แค ชะพลู  จุดที่ 7 สวนไม้ผล เป็นจุดศึกษาการปลูกพืชจำพวกไม้ผลในท้องถิ่น จำพวก มะพร้าว ละมุด  ขนุน  จุดที่ 8 แปลงนาสาธิต ใช้กระบวน  Reuse โดยการหมุนเวียนน้ำทิ้งจากวังมัจฉา ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำจากบ่อปลาดุก เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จุดที่  9 แนวพืชเศรษฐกิจ  จุดนี้จะปลูกพืชที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้เป็นพืชจำพวกไผ่หวานและกล้วยหลากหลายชนิด และ จุดที่ 10 ครอบครัวหมูป่า หมูป่าเป็นสัตว์ที่กินอยู่ง่าย นักเรียนได้ศึกษาพฤติกรรมและวงจรชีวิตของหมูป่า ลูกหมูป่าที่ได้จำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อ

อย่างไรก็ตามจุดศึกษาต่าง ๆ นักเรียน ชุมชน คณะครู ฯลฯ ได้เกิดการเรียนรู้และสามารถตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากได้มีการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการในการดำเนินงานโดยวิธีธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง เพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อนด้วยคุณธรรมและความรู้ ที่เคียงคู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียง  และการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนคือทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในแต่ละจุดศึกษาทุก ๆ วันในช่วงเวลา 15.00-15.30 น. ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีผลผลิตจากโครงการให้นักเรียนได้บริโภค เช่น เห็ดนางฟ้า ปลาดุกและพืชผักต่าง ๆ  นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการจำหน่ายสินค้าจากโครงการ การจัดทำบัญชี การประกอบอาหารและสามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้าน เช่นปลูกผักไว้รับประทานเอง เข้าร่วมเป็นยุวเกษตรและยุวหมอดิน อบรมความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย การทำน้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้เรามีเป้าหมายที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและนำไปต่อยอดในครัวเรือนของตนเอง  

โครงการฟาร์มขนาดเล็ก (Minifarm) โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะเป็นแหล่งเสริมสร้างทั้งความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนก่อนที่จะก้าวไปสู่สังคมที่มีชีวิตแตกต่างจากโรงเรียน ปัจจุบันมีคณะครู นักเรียน ชุมชนและผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง.

ปณิธาน จันทรเขตต์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0