อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

29มี.ค.จัดปิดไฟลดโลกร้อนปีที่6

ประเมินสถานการณ์หวั่นกระทบชุมนุม 29มี.ค.กทม.จัดปิดไฟลดโลกร้อนปีที่6 เสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 08.24 น.

นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ กทม.จะมีการจัดงานปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อน  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนประหยัดพลังงาน  ที่ กทม.จะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มี.ค.นี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่ กรุงเทพฯ จึงจะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือเจ้าของพื้นที่ และหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อไม่มีการจัดกิจกรรมปิดไฟในพื้นที่ต่าง ๆที่ กระทบกับการชุมนุมหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยก่อนที่จะมีการกำหนดแนวทางกิจกรรมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ กทม. ยัง ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุน กทม.ในการจัดทำแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เตรียมจัดทำโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเติบโตและหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ  รวมทั้งประเมินนโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯเปรียบเทียบกับเมืองในประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ อันจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นสังคมแห่งเมืองคาร์บอนต่ำ  ซึ่งขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงการขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ  การบริโภคทรัพยากร  การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของสังคมเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเมือง  โดยเบื้องต้น กทม.ได้ดำเนินการส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาการบูรณาการการดำเนินโครงการศึกษา ก่อนทำการศึกษาต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0