อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

"ก.ไอซีที"มอบอุปกรณ์ ICT เพื่อผู้พิการ

ก.ไอซีที ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลและบริการ มอบอุปกรณ์ช่วยให้เข้าถึง ICT พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 06.01 น.

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ปัจจุบันไอซีทีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต กระทรวงไอซีทีได้มุ่งเน้นการพัฒนาคน ในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิตอล ประกอบกับภายใต้กฎกระทรวงฯ

ทั้งนี้ กระทรวงไอซีที ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ ICT เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารขึ้น ที่ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที เพื่อให้บริการ การให้ยืมอุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้กับคนพิการ และเป็นศูนย์กลาง ในการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมีห้องฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาการบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ การประกอบอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ให้ประชาชน โดยเฉพาะคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

สำหรับการดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการ สื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 มีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ 1. หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

2. จัดให้มีบริการให้ยืม - การให้อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT แก่คนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที และในเขตท้องที่จังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานสถิติจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ 3. ส่งเสริม/พัฒนาและฝึกอบรมให้กับคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการ สื่อสาธารณะ

“กระทรวงไอซีทีมีทั้งให้หรือให้ยืมอุปกรณ์ไอซีที และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ โดยเปิดบริการรับคำขอ 3 รอบ คือ ช่วงเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และมิถุนายน ของทุกปี พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการในการใช้งานอุปกรณ์ฯ และส่งเสริมความรู้ด้าน ICT ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแล้วจำนวนมากกว่า 5,000 คนโดยวันนี้มีคนพิการที่ยื่นคำขอและได้รับการอนุมัติให้ยืมอุปกรณ์ในครั้งแรกจำนวน 76 ราย ” นายพรชัย กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0