อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

นวัตกรรมสิ่งทอจากผักตบชวา

ต่อยอดผลงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 04.01 น.

ปัจจุบันประชาคมโลกให้ความสำคัญกับปัญหาสภาพแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความสนใจและมีศักยภาพสูงด้านการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

จากกระแสดังกล่าว ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดความคิดที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาสิ่งทอจากผักตบชวา วัชพืชที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย

“นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ” ผู้จัดการโครงการ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สนช. บอกว่า สนช.ได้ให้เงินอุดหนุนในโครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” จำนวน 987,000 บาท กับโครงการ “พิมย่า” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา เพื่อพัฒนากระบวน การผลิตนวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยลดการนำเข้าเส้นใยฝ้ายจากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่า ให้กับเศษวัชพืช เหลือทิ้ง รวมทั้งสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติในปัจจุบัน

ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยต่อยอดผลงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอผักตบชวาต้นแบบ ซึ่งออกแบบและพัฒนาเครื่องตีแยกเส้นใยระบบกึ่งอัตโนมัติ และพัฒนาเครื่องตีเกลียวเส้นด้ายผักตบชวา เพื่อให้ได้เส้นใยและเส้นด้ายของผักตบชวา ที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ในกลุ่มของสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เคหะสิ่งทอ

จากการผลิตในระดับห้องทดลอง ได้มีการนำเส้นใยผักตบชวามาผสมกับฝ้ายพันธุ์พื้นเมือง โดยสามารถผสมเส้นใยผักตบชวาได้สูงสุดร้อยละ 20 และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า ม่าน รองเท้า หมวก แฟ้มปกสมุด ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเครื่องให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ และเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นจาก 100 กิโลกรัมต่อวัน เป็น 200 กิโลกรัมต่อวัน

ผู้จัดการโครงการ ฯ บอกว่า ผลผลิตที่เกิดจากวัสดุเส้นใยผักตบชวา สามารถสร้างสินค้าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งวัตถุดิบ คือ เส้นใยดิบ เส้นใยสำเร็จรูป เส้นด้ายผสม ส่วนวัตถุดิบกึ่งสำเร็จ รูป คือ เส้นเกลียว และผ้าผืน สามารถนำมาผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ของประดับและตกแต่ง

หลังจาก นี้ สนช.จะสนับ สนุนในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผสมเส้นใยผักตบได้มากกว่าร้อยละ 20 และส่งเสริมด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา

นวัตกรรมนี้นอก จากจะสร้างธุรกิจการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และช่วยลดปัญหาสิ่งแวด ล้อมอีกด้วย.



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0