อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ประกาศผลนักวิทย์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ประจำปี 2558

นักวิจัยชีวเคมีจากมหิดล คว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่นจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ชี้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ช่วยภาคอุตสาหกรรมลดใช้สารเคมีอันตราย พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.00 น.

วันนี้(29 กค.58) ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงาน ประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2558  โดยรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  ประธานมูลนิธิ ฯและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เปิดเผยว่า การมอบรางวัลดังกล่าวมูลนิธิฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 เพื่อให้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่คาบเกี่ยวในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ให้ได้รับความสนใจและเกิดการกระตุ้นให้มีนักวิจัยใหม่ๆ เข้ามาขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะวิกฤติที่ไทยกำลังประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนนักวิจัย  ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีนักวิจัยประมาณ 11 คน ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีนักวิจัย 100 คนต่อประชากร 10,000 คน

ด้านศ.ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี  กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวได้มาจากการเสาะแสวงหานักวิทยาศาสตร์ดีเด่นโดยไม่มีการสมัคร  ซึ่งจะต้องเป้นบุคคลผู้นี้จะต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญติดต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยพิจารณาปริมาณและคุณภาพของผลงาน เพื่อเปรียบเทียบกับนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาเดียวกัน  และที่สำคัญต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดี ก่อให้เกิดความศรัทธาในนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันและต่อเยาวชนของชาติที่จะยึดถือปฏิบัติตาม

สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีและหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท 

โดย ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น มีผลงานวิจัยด้านองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์หลายประการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้อย่างรวดเร็วและใช้พลังงานกระตุ้นที่ต่ำ นอกจากนี้ยังทำให้การเกิดปฏิกิริยามีความถูกต้องและจำเพาะสูง ทั้งนี้ การใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตมีข้อดี คือลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมีอันตราย  ทำให้ได้กระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความสำเร็จดังกล่าวทำให้ผลงานของ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมวิชาการชั้นนำทั่วโลก

ส่วนรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่  ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีผลงานวิจัยการทำงานเกี่ยวกับวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าใน “แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่   รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีผลงานวิจัย “เคมีอินทรีย์-อนินทรีย์สังเคราะห์” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโมเลกุลที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ที่ไม่สามารถพบในธรรมชาติ  

และดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ (Systematics) ของไบรโอไฟต์ (Bryophytes)” ซึ่ง ไบรโอไฟต์มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ใช้เป็นดัชนีในการบ่งบอกคุณภาพของสภาพแวดล้อม เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ตลอดจนมีสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

   คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 243