อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ก.ไอซีที หนุนสินค้ากรีน ไอซีที แข่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที หนุนผลิตภัณฑ์ไอซีที ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นผู้ประกอบการไทยยกระดับมาตรฐาน-ชูจุดเด่นสินค้าสร้างความได้เปรียบในตลาดอาเซียน จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00 น.

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ผู้ตรวจราชการ กระทรวงไอซีที ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งในส่วนของกระทรวงไอซีทีโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ไอซีที ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีทีในประเทศเน้นการแข่งขันด้านราคาและผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อแต่ปัจจุบันมีการเปิดตลาดเสรีและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ทำให้การแข่งขันด้านคุณภาพและราคามีความรุนแรงยิ่งขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้มีผู้ขายเพิ่มขึ้นและเป็นปัญหากับผู้ซื้อว่าจะสามารถเลือกจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ไอซีที ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจึงจำเป็นต้องส่งเสริมในเรื่องของการผลิตและการใช้สินค้าไอซีที ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าต้องมีมาตรฐาน และมีระบบการตรวจสอบรับรอง ที่เชื่อถือได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระในการดำเนินการและปัญหาในการจัดซื้อจัดหาของทุกฝ่ายได้ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอซีทีไทย

นอกจากนี้ จะต้องมีการปรับกระบวนการจัดซื้อจัดหาโดยเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตที่จะต้องมีการส่งสินค้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านการรับรองในขณะที่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนผ่าน https://ni3.mict.go.th/greenict/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไอซีที โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีสมรรถนะดี ทนทานต่อการใช้งาน และประหยัดพลังงานซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์จะต้องมีคณะกรรมการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติ และกรอบราคามีหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบสินค้าและขึ้นทะเบียนและหน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดหาสามารถเข้ามาค้นหาสินค้าตามทะเบียน

“ในส่วนของกลุ่มอาเซียนนั้นได้มีการหารือเรื่องการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นไอทีและอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากกฎระเบียบการตรวจสอบของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามเรื่องที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การสร้างตลาดใหม่การนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือประสบการณ์ที่มีมากกว่า หรือสิ่งที่ประเทศอื่นยังไม่มีเพื่อสร้างความได้เปรียบให้สินค้า” นางสาวรัจนา กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 484