อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

ก.ไอซีที แจงงบ 3.7 พันล้านบาท หลังครม.อนุมัติ

รมว.ไอซีที แจงงบค้างโครงการแท็บเล็ต 3.7 พันล้านบาท หลังครม.อนุมัติ ระบุ เดินหน้า 24 โครงการ ภายใต้ 8 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ระบุโครงการสร้างอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน 1 หมื่นแห่งทั่วประเทศใช้งบประมาณสูงสุดที่ 1,000 ล้านบาท พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 04.00 น.

วันนี้(24 ธ.ค.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่22ธ.ค.58เห็นชอบแผนงานและรายละเอียดโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของกระทรวงไอซีทีวงเงิน3,755ล้านบาทที่เป็นงบประมาณที่ค้างอยู่สำหรับโครงการทำไว-ไฟเพื่อแท็บเล็ตโรงเรียน โดยจะทำโครงการ 24 โครงการ สอดรับแผนขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล8 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานที่1การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้แก่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการปรับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน โดยนำร่องดำเนินการจำนวน600แห่งจาก2,280แห่งทั่วประเทศ และร่วมกับ กศน.โดยใช้ศูนย์ กศน. จำนวน1,631แห่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิตอลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและใช้ในการบริหารประเทศ

แผนงานที่2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่ายได้แก่ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนร่วมกับ กศน. และตชด.นำอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนจำนวน10,000แห่งทั่วประเทศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (FreeWi-Fi)ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการและโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (สมาร์ทซิตี้จังหวัดภูเก็ต) แผนงานที่3การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลได้แก่ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)โครงการพัฒนาคลังสื่อและสื่อดิจิตอลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมอาเซียนโครงการคลังความรู้ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบและโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานที่4การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจเอสเอ็มอีเช่น การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคอุตสาหกรรมให้เรียนรู้และสามารถทำธุรกรรมB2Bสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำตลาด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนะแนวทางสำหรับผู้ประกอบการโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าโครงการเอสเอ็มอี โก ออนไลน์(SMEs GO Online)ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไรเราดูแลโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและข้อมูลเพื่อทำมาตรฐานสินค้าด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ต่อไปโครงการส่งเสริมสิทธิในการใช้สื่อดิจิตอลโดยการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสมโครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ และโครงการขับเคลื่อนสมาร์ทไทยแลนด์ผ่านการร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก

แผนงานที่5การพัฒนาบริการดิจิตอลในภาครัฐ ได้แก่โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล แบ่งเป็น2มิติ คือ การปรับกระบวนการดำเนินการภาครัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ แผนงานที่6การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิตอล ได้แก่ โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการประเมินความพร้อมของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร แผนงานที่7การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้)ได้แก่โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภูเก็ต การสร้างอุตสาหกรรมที่2เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและแผนงานที่8สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลเช่น การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล

ทั้งนี้ทั้ง 24 โครงการ เป็นโครงการที่กระทรวงเป็นเจ้าภาพ 18 โครงการ ที่เหลืออีก 3โครงการทำร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ อีก 3 โครงการทำร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคือโครงการสร้างอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน 1 หมื่นแห่งทั่วประเทศใช้งบประมาณสูงสุดที่ 1,000 ล้านบาท รองลงมาคือโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิตอลชุมชนใช้งบประมาณ 700 ล้านบาทและเมื่องบประมาณผ่านเราก็จะพร้อมเริ่มโครงการทันทีต้นปีหน้า เพื่อให้โครงการเห็นเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น