อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

นักวิจัย มอ. คว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ปี 2558

นักเคมีวิจัย มอ.คว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ประจำปี 2558 โดยเน้นพัฒนาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้นแบบจากทรัพยากรราให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยาทั้งในคนและพืช พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.

วันนี้ (24 ธันวาคม 2558)ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรุงเทพฯ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประกาศผลผู้ได้รับทุน NSTDA Chair Professor หรือทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจำนวน  20 ล้านบาทจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ศ.ดร.ยงยุทธ   ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  สังคมเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ โครงการทุนNSTDA Chair Professor  ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน  โดยให้ต่อเนื่องมาเป็นทุนที่ 4 จำนวน ทุนละ 20ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 5 ปี  ซึ่งมีสวทช. เป็นผู้บริหารจัดการเพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม  เน้นนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง  มีโอกาสทำงานวิจัยของตนเองให้เกิดประโยชน์มากขึ้น สร้างสรรค์งานได้โดยมีอิสระทางวิชาการผสมผสานกระบวนการจัดการวิจัยเชิงวิชาการเข้ากับกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีความใหม่น่าสนใจกว่าเดิม  กลยุทธ์ประเภทนี้เกิดผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาในหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และอเมริกา เป็นต้น

ดร.ทวีศักดิ์       กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสวทช.  กล่าวว่า สำหรับทุนในปีนี้  สวทช.ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมีขอบเขตในด้านสุขภาพและการแพทย์หรือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร โดยมุ่งหวังจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยซึ่งทุกโครงการที่เสนอเข้ามาได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวดจากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการมาเป็นเวลานาน  โดยเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการความสามารถทางวิชาการความเป็นผู้นำทีม การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมการผลิตผลงานที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตบริการและ/หรือภาคสังคมโดยรวมความเป็นเลิศของคุณภาพทางวิชาการ และความคิดริเริ่มระดับนานาชาติ

ทั้งนี้คณะกรรมการ ฯ  มีมติเห็นสมควรมอบทุนดังกล่าว แก่ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโครงการวิจัยเรื่อง “การคนหาและพัฒนาสารตนแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการคนหายา”โดย ศ.ดร.วัชรินทร์  เป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น มีผลงานซึ่งได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงจำนวนมากทางด้านเคมีอินทรีย์ เป็นผู้อุทิศตนให้กับงานวิจัยและสร้างผลงานด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชื้อจุลินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากหัวหน้าโครงการซึ่งเป็นแกนหลักแล้วยังมีทีมนักวิจัยที่ล้วนมีความสามารถและประสบการณ์ในหัวข้อวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นอย่างดี

ด้าน ดร.จิรายุ    อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยกล่าวว่า  จากผลการดำเนินงานของโครงการทุนNSTDA Chair Professor ที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดของโครงการฯแต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. จึงส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและขอแสดงความยินดีต่อ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุลหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน NSTDAChair Professor ประจำปี 2558 นี้ โอกาสนี้ขอให้การดำเนินโครงการวิจัยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้คือการพัฒนาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้นแบบจากทรัพยากรราให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยาและค้นหาสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ รวมทั้งฤทธิ์ต่อต้านโรคเชื้อราก่อโรคข้าวและยางพารา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขและการเกษตรของประเทศอีกทั้งหากพัฒนาต้นแบบยาหรือชีวภัณฑ์ทางการเกษตรได้สำเร็จจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศด้วย

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น