อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ไอซีทีกางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล

ประเทศไทยถือเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นทุก ๆ สิ่งของชีวิตไปแล้ว โดยเฉพาะคนเมือง แต่ด้วยภูมิศาสตร์ประเทศที่กว้าง พื้นที่ห่างไกลความเจริญยังมีอีกมาก จันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 03.10 น.

ประเทศไทยถือเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นทุก ๆ สิ่งของชีวิตไปแล้ว โดยเฉพาะคนเมือง แต่ด้วยภูมิศาสตร์ประเทศที่กว้าง พื้นที่ห่างไกลความเจริญยังมีอีกมาก รัฐบาลจึงต้องการปูพรมให้เทคโนโลยีได้เข้าถึงทุกพื้นที่ให้มากที่สุด หนุนเศรษฐกิจดิจิตอล

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาไอซีที ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงไอซีที ได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านโทรคมนาคมเป็นหลัก ไม่ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุม ขาดแคลนบุคลากรด้านไอซีทีที่มีศักยภาพ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิตอล เป็นการพลิกโฉมเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วย

กระทรวงไอซีทีได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดิจิตอลไว้ 4 เป้าหมาย คือ 1. ภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนการทำงานและบริการภาครัฐด้วยดิจิตอล 2. ภาคเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก 3. ภาคสังคม ต้องลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส ส่งเสริมความเท่าเทียม และ 4. ภาคบุคลากร พัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิตอล

ทั้งนี้ จะต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล สร้างความเชื่อมั่นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล ส่งเสริมการสร้างบริการดิจิตอลของภาครัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล พัฒนาสังคมดิจิตอล และพัฒนากำลังคนดิจิตอล

โดยกำหนด 7 แผนงานสำคัญ ประกอบด้วย พัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิตอลชุมชน สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย พัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่าย ปรับเปลี่ยนระบบงานและบริการภาครัฐ พัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิตอล และพัฒนาเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) ซึ่งทั้งหมดจะขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าสู่ทุกมิติ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

สำหรับการดำเนินงานปีที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีได้ปรับเปลี่ยนการทำงานและบริการภาครัฐสู่ดิจิตอล ด้วยการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐเพื่อประชาชนผ่าน GovChannel3 ช่องทาง คือ 1. เว็บไซต์
egov.go.th ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, data.go.th เผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ และ info.go.th บริการคู่มือประชาชน

2. ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น GAC และ 3. ผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ Government Kiosk ให้บริการแบบ Self-Service นำร่องที่โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์
G-Point ในเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลศาลายา รวมถึง Government Smart Box ช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น นำร่องที่ กศน. ตำบล จังหวัดเชียงรายและพะเยา

ภาคเศรษฐกิจ มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการส่งเสริมมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ และคัดเลือกเข้า thaiemarket.com รับรองความมีตัวตนในโลกออนไลน์หนุนอีคอมเมิร์ซ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 800 กิจการ รวมสินค้ากว่า 5,000 รายการ

อีกทั้งยังส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำหนดมาตรการด้านต่าง ๆโดยเฉพาะมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปีที่ผ่านมาพบว่ามีมูลค่ากว่า 2.1 ล้านล้านบาท สูงที่สุดในอาเซียน

นอกจากนี้ ได้ขยายบรอดแบนด์ 1,365,000 พอร์ต ครอบคลุมระดับหมู่บ้านและชุมชน ปรับเปลี่ยนโมเดลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนนำร่อง 600 แห่ง สร้างโอกาสในการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านศูนย์ ICT ชุมชนกว่า 200,000 คน

ทำแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ Thai Weather และพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจอากาศ สามารถตรวจวัดและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า สนับสนุนการเตือนภัยในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังมีศูนย์บริการด้านไอซีที และเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ พร้อมฝึกอบรมความรู้ไอซีทีให้กับคนพิการและด้อยโอกาสด้วย

ส่วนร่างกฎหมายที่ได้ยกร่างเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล กลุ่มกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และกลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคง ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/59

ปีนี้ กระทรวงไอซีทีจะยังคงสานต่อการดำเนินงานตาม 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน โดยกำหนดโครงการนำร่องเพื่อการขับเคลื่อนไว้อย่างครบถ้วน.

กัญณัฏฐ์ บุตรดี
Kanyanat25@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 543