อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วช.ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

วช.ประกาศผล 10นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 พร้อมรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ด้านผลงานวิจัยแอนติบอดี้มนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออก คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่นประจำปี 2559 จันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 00.20 น.

วันนี้(18 มค.59) ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 โดยนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของ วช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติได้มีมติให้ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจำนวน 10 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ดร.ปัญญา จารุศิริ จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษมจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬา ฯ ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ดร.อลงกร อมรศิลป์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศาสตราจารย์ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบล จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬา ฯ และดร.วิโรจน์ณ ระนอง จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สำหรับรางวัลผลงานวิจัย มีจำนวน 24ผลงาน โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่นจำนวน 3 ผลงานคือผลงานเรื่องการเปรียบเทียบTrimetthoprim-sulphamethoxazole กับ Trimetthoprim-sulphamethoxazole ร่วมกับ doxycyclin ในการรักษาโรคเมลิออยโดลิสในช่วงการกำจัดเชื้อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ(MERTH) : การศึกษาแบบmulticenter,double-bline,non-inferiority,randomizedcontrolled”ของศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์ และคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานเรื่อง”การค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลายพันธุ์ของยีนเคเอลเอฟ1 “ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปรวิประกษิต และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดลและผลงานเรื่อง”การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาสร้างความเกลียดชัง”ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิรงรอง รามสูต และคณะ จากจุฬา ฯ

นอกจากนี้ยังมีรางวัลวิทยานิพนธ์ 46เรื่อง ใน 12 สาขาวิชาการ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จำนวน 47ผลงาน ซึ่งมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นคือ ผลงานเรื่อง”แอนติบอดี้มนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออก”ของรองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.พงศ์รามรามสูต และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ผลิตแอนติบอดี้จากมนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออกที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์ ผ่านการทดสอบในลิงแล้วพบว่าสามารถทำลายเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้หมดภายใน2 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอการทดสอบกับองค์การอาหารและยา (อย.) ก่อนที่จะดำเนินการทดสอบในคน ซึ่งน่าจะเริ่มได้ในปีหน้าและคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริงใน4-5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้พิธีมอบรางวัล จะมีขึ้นใน “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 ”ซึ่งวช.จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ Event Hall 102 -103ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยปีนี้งานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Life& Learn” เพื่อสื่อความหมายถึงผลงานประดิษฐ์คิดค้นนำสู่การเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 740