อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์‘มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย’

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2554 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการนี้ พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 04.28 น.

ต่างไปจากกิจกรรมเยาวชนทั่ว ๆ ไป เพราะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด และดึงผู้เชี่ยว ชาญเฉพาะทางทั้งนักวิจัย นักศึกษาทั้งปริญญา ตรี โท เอก มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง

เพราะเป้าประสงค์ที่สำคัญของโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ก็คือ การ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนคน รุ่นใหม่ของชาติ รวมถึงจุดประกายให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต

“คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ” กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอกว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2554 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการนี้ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

“พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าวิทยา ศาสตร์เฉพาะตัวความรู้ก็มีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มาก ต้องมีเชื่อมโยงการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์ในโรงเรียนให้เข้ากับชีวิตประจำวันและเข้ากับสิ่งที่เห็นรอบด้านให้ได้ และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การสร้างวิทยาศาสตร์ที่ทำให้คิดเป็นเหตุเป็นผล ไม่หลงเชื่ออะไรอย่างงมงาย ซึ่งนี่ก็คือการปลูกฝังทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมาก เพราะจะติดตัวเด็ก ๆ ไปตลอดชีวิต”

“นางดวงสมร คล่องสารา” ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ ไทย บอกว่า โครงการมหาวิทยาเด็ก ปรับปรุงหลักสูตรจากกิจกรรมต้นแบบของประเทศเยอรมนี โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ มีกิจกรรมทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มี พี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยให้ คำแนะนำและกระตุ้นกระบวนการคิดและการเรียนรู้

จากการจัดกิจกรรมนำร่องตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอีก 8 แห่งร่วมกันจัดขึ้น

ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 16,000 คน และมีการสร้างกิจกรรมกว่า 50 กิจกรรม ซึ่งพบว่าเป็นกิจกรรมเด็ก ๆ สนใจ เพราะได้ลงมือทำจริง ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างสนุก สนานและมีความสุข

สำหรับปีนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่ เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการศึกษาในสาขาสะเต็ม ให้การสนับ สนุนการจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ ไทย” ประจำปี 2559 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”

ประเดิมงานแรกของปี ที่คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิทย์อย่างหลากหลายสาขาใน 32 ฐานกิจกรรม ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ระดับประถมปลายและมัธยมต้นเข้าร่วมงานกว่า 3,200 คนจาก 150 โรงเรียน

ผู้จัดบอกว่า หลังจากงานนี้จะมีการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายแต่ละแห่งตลอดทั้งปี และมีแผนขยายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศในปี 2560 อีกด้วย

สำหรับฐานกิจกรรมที่น่าสนใจ มีทั้งปรับมาจากต้นแบบที่เยอรมนี และเพิ่มเติมให้เข้ากับหลักสูตรในประเทศไทย เช่น ฐานไฟฟ้าจากน้ำหมักชีวภาพ ที่ให้ผู้เรียนออกแบบวงจรไฟฟ้าด้วยตัวเองจากการเปลี่ยนขยะเหลือทิ้ง ให้เป็นไฟฟ้า การทำความรู้จักกับกรด-เบส ว่ารู้จักกันจริงไหม การเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางแสง ที่มาของของเทคโนโลยีในปัจจุบันผ่านฐานน้ำตกจากแสงเลเซอร์ การประดิษฐ์หุ่นยนต์แมลงจากแปรงสีฟัน และการประกอบกล้อง จุลทรรศน์บนสมาร์ทโฟน เพื่อถ่ายรูปวัสดุ เล็ก ๆ ด้วยตัวเอง

สนใจกิจกรรม ผู้จัดบอกว่า เข้าไปดูได้ที่ https://learningspace.ipst.ac.th/

กิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในสาขาวิชาสะเต็ม ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติแล้วยังสามารถนำไปเป็นกิจกรรมเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาลได้อีกด้วย.

นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 363