อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ถ่ายทอด “จิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สู่แอนิเมชัน

SIPA ถ่ายทอด “จิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เผยแผ่หลักคำสอนทางศาสนา ผ่านผลงานดิจิตอลแอนิเมชัน ชื่อ “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 03.00 น.

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติเปิดเผยว่า ซิป้าจัดทำโครงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ธรรมะ “จิตตนครนครหลวงของโลก” โดยร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารนำพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง จิตตนครมาผลิตในรูปแบบสื่อดิจิทัล หรือแอนิเมชันจำนวน 29 ตอนเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น

จิตตนครเป็นพระนิพนธ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกนิพนธ์และบรรยายในช่วง พ.ศ. 2513และถูกคัดเลือกเป็นพระนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์ในวาระอภิลักขิตสมัยมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษาในปี 2525 จากนั้น พระนิพนธ์อันทรงคุณค่าฉบับนี้ยังคงถูกตีพิมพ์ซ้ำและเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบัน

แอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”เป็นการ์ตูนความยาวตอนละประมาณ 20 นาที เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนครแห่งหนึ่งที่พรั่งพร้อมไปด้วยผู้คนรูป รส กลิ่น เสียงมากมาย ปกครองโดยเจ้าเมืองจิตตนคร ซึ่งมีคนสนิทข้างกาย คือสมุทัยผู้ฉ้อฉล และคู่บารมีผู้จงรัก พร้อมด้วยไพร่พลทั้งฝ่ายดี เช่น สติ สัมปชัญญะศีล หิริ โอตตัปปะ และฝ่ายร้าย เช่น โมโห โทโส โลโภ ตัณหา เปรียบได้กับจิตของคนเรา

 แอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”อยู่ระหว่างการผลิตโดยฝีมือคนไทยทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากการออกแบบที่สวยงามแล้ว เทคนิคการผลิตด้านต่างๆ ยังทันสมัยพร้อมบรรจุภาษามือเพื่อถ่ายทอดหลักการและแนวคิดทางพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนชวนติดตามที่สำคัญคือ คณะผู้ผลิตยังได้รับเกียรติจาก ดร. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมานธมฺมสากิโย) ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในขั้นตอนสำคัญต่างๆ เช่น การตีความเนื้อหาการเขียนบท และการออกแบบ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2559 โดยจะมีการนำร่องเผยแผ่สู่สาธารณะผ่านกิจกรรมสัญจรไปยังโรงเรียนทั่วประเทศกว่า20 โรง และจัดทำชุดสื่อดีวิดีต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 532