อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กทค.คุมเข้มโอนย้ายเลขหมายมือถือ

กทค.คุมเข้มผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายมือถือตามประกาศทุกขั้นตอน ปฏิเสธได้เฉพาะ 8 กรณี ที่กำหนดเท่านั้น ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04.45 น.

กทค.คุมเข้มผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายมือถือตามประกาศทุกขั้นตอน ปฏิเสธได้เฉพาะ 8 กรณี ที่กำหนดเท่านั้น

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กทค. ได้มีมติเรื่องการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยให้ผู้ให้บริการทุกรายปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ทุกขั้นตอน กรณีมีการนำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์มาปรับ
ใช้เพื่อให้บริการกับประชาชน ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนที่จะมีการโอนย้ายใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้การปฏิเสธการโอนย้ายเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดิม จะสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. ซึ่งมี 8 ประการ อาทิ เลขหมายที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ เลขหมายอยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรือถูกอายัด เลขหมายที่ขอโอนย้ายไม่ใช่เลขหมายของผู้ใช้บริการ เลขหมายถูกยกเลิกบริการหรืออยู่ระหว่างการระงับบริการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการโอนย้ายกรณีโอนย้ายซ้อนกัน ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายไม่แสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.4 ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการลงทะเบียนเลขหมาย และ เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 455