อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ยูเอ็นไอเอสดีอาร์ชูไทยต้นแบบบริหารจัดการน้ำชุมชน

สสนก.ร่วมมือยูเอ็นไอเอสดีอาร์ น้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ทั่วโลก เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.

วันนี้ (10มีนาคม 2559) ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพ ฯ ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. โรเบิร์ต กลาสเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นประธานและสักขีพยานร่วมในพิธีลงนามแถลงการณ์ความร่วมมือ “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”ระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ หรือ UNISDR เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

ดร.โรเบิร์ต กลาสเซอร์ กล่าวว่า ไทยถือเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานเซนได ที่ UNISDR จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก นอกจากนี้ไทยยังมีตัวอย่างความสำเร็จในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นทั่วโลกเช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆและเหมาะสมกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน สามารถแก้ปัญหาน้ำได้ประสบความสำเร็จแล้วในหลายพื้นที่ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เช่น แก้มลิง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากสามารถใช้บริหารจัดการได้ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการประชุมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2015-2030 ซึ่งกระทรวงวิทย์ ฯ ได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการนำ้ในระดับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมเป็นจำนวนมาก จึงต่อยอดความร่วมมือในการจะนำความสำเร็จของประเทศไทยไปเผยแพร่ และในเดือนสิงหาคมนี้ สสนก.จะร่วมกับ UNISDR จัดการประชุมเครือข่ายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคอาเซียน และเอเซีย-แปซิฟิกอีกด้วย

ด้านนายรอยล จิตรดอนผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวว่า ไทยมีประสบการณ์ในการจัดการกับภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สสนก.ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย ให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

สำหรับ ในปี2559 นี้ ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งปริมาณฝนน้อยที่สุดในรอบ 34 ปีและปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลือน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งประเทศไทยมีตัวอย่างความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน ที่ สสนก. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ กว่า 30 แห่ง นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS ใช้สำรวจข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกับการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แก้มลิงสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม และสามารถขยายผลสำเร็จไปยังชุมชนอื่นได้

ทั้งนี้ปัจจุบันมีพื้นที่ตัวอย่างการจัดการน้ำในระดับชุมชนมากกว่า 600 ชุมชน ซึ่งพบว่ามากกว่าร้อยละ 98 ของชุมชนเหล่านี้ ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ ชุมชนยังมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคและเพาะปลูกในครัวเรือนนับเป็นตัวอย่างของการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนพร้อมที่จะร่วมกันดำเนินการขยายความสำเร็จไปยังประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย-แปซิฟิก ต่อไป

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปีนี้จะมีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 34 ปี ที่ผ่านมา โดยน้อยกว่าเฉลี่ยประมาณ13-14% แต่ประเทศอื่นๆ ก็น้อยกว่านี้มาก เช่น อิสราเอล ก็ยังอยู่ได้ ดังนั้นการจะแล้งหรือไม่แล้ง ขึ้นกับการปรับตัวและเลือกการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 496