อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เอ็ตด้า-ทีซ่า โชว์ความพร้อมไซเบอร์ซีเคียวริตี้

เอ็ตด้า จับมือ ทีซ่า เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทย พร้อมวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เตรียมรับมือภัยคุกคามยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.38 น.

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมการดำเนินชีวิต ธุรกรรมต่าง ๆ มีการย้ายฐานมาสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นทุกปี ดังนั้น เรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้การทำธุรกรรมและการใช้งานเกิดความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด
    
“การย้ายฐานการทำธุรกรรมมาสู่โลกออนไลน์ที่สูงขึ้น ทำให้ภัยคุกคามไซเบอร์สูงขึ้นทั่วโลก และมีความน่ากลัวมากขึ้น เช่น การเจาะระบบขโมยข้อมูล หรือการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เอ็ตด้าในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft Infrastructure ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์ จากสถิติผู้ที่สอบผ่านใบรับรอง CISSP ซึ่งเป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล ในประเทศไทยมีผู้ได้รับ 198 คน ซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ผ่านใบรับรอง 2,766 คน และสิงคโปร์ที่มีผู้ได้รับ 1,579 คน” 
    
ทั้งนี้ เอ็ตด้าได้ร่วมมือกับทีซ่า จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นปีของปีนี้ นับเป็นรุ่นที่ 5 และยังเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดหลักสูตรผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งให้แก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งครั้งที่ผ่านมายังเป็นปีแรกที่จัดให้มีการทดสอบครอบคลุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น
    
โดยใน 5 รุ่นที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย มีผู้ฝึกอบรมและเข้าร่วมสอบ 492 คน และมีผู้สอบผ่าน iSEC 105 คน หรือคิดเป็น 21.34 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้สอบผ่านหลักสูตร CISSP รวม 21 คน นับแต่รุ่นที่ 1-4 จากคนสอบรวมทั้งหมด 72 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนสอบผ่าน 29% ซึ่งจัดได้ว่าค่าเฉลี่ยการสอบผ่าน CISSP ของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20% ที่เป็นค่าเฉลี่ยของผู้สอบทั่วโลก  
    
สำหรับผู้ที่สอบผ่านในรอบของกรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในหลักสูตรขั้นสูงอื่น ๆ ต่อไป เช่น หลักสูตร TRANSITS (ทรานสิตส์) หลักสูตร CYDER (ไซเดอร์) ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคาม เป็นต้น  โดยผลการประเมินรุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด ในการจัดสอบในกรุงเทพ และอีก 4 จังหวัดในภูมิภาคประกอบด้วย ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ผลปรากฏว่า มีผู้สอบผ่าน iSEC รวม 33 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 231 คน หรือคิดเป็นผู้สอบผ่าน 14.29%
  
 อย่างไรก็ดี ในภาพรวมผู้เข้าสอบทั้งด้านบริหาร ทำคะแนนค่าเฉลี่ยได้สูงสุด ในโดเมน 03 เรื่องการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Enterprise Continuity) รองลงมาคือ โดเมน 08 เรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านบุคลากร (Personnel Security)
    
สำหรับบุคลากรด้านบริหาร จำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 โดเมนหลัก คือ โดเมน 07 ความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunications Security) และโดเมน 06 การดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems Operations and Maintenance) ส่วนบุคลากรด้านเทคนิค จำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถ มี 2 โดเมนหลัก โดเมน 12 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Risk Management) และโดเมน 10 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานสัญญา (Procurement)
    
นอกจากนี้ เอ็ตด้ามีแผนในการพัฒนาบุคลากรใน 2 มิติหลัก มิติแรก คือ การพัฒนาบุคลากร 50 คน จากหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดับกระทรวง ผ่าน 5 หลักสูตร เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน และอีกมิติ คือ การร่างแผนพัฒนาบุคคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ โดยจะมีการสำรวจความต้องการตลาดแรงงาน ทักษะที่หน่วยงานเอกชนต้องการ และหาแนวทางพัฒนาคนในระยะสั้น กลาง ยาวให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10