อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านห้องเรียนวิทย์ม.ปลาย

กระทรวงวิทย์ฯ หนุน 16 มหาวิทยาลัย ตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่หวังขยายฐานนักวิจัยในอนาคต ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการ บริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  เปิดเผยว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 16 แห่ง  ใช้ศักยภาพและความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรืออยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งเน้นพัฒนาอัฉริยภาพของผู้เรียนทุกด้าน และสร้างนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

ทั้งนี้โครงการ วมว.ได้มีจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิทย์ - คณิต และสาขาวิชาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย  นักเรียน จะได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab) ห้องสมุด และศูนย์กีฬา เป็นต้น 


อย่างไรก็ดี โครงการ วมว. ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  ปัจจุบันมีนักเรียนจบการศึกษาจากโครงการแล้วทั้งหมด 7 รุ่น ประมาณ 1,300 คน และมีจำนวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ วมว. ยังมีโควต้าสอบชิงทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ในการไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต

สำหรับโครงการ วมว. ระยะที่ 2  ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 720 คน ใน 16 มหาวิทยาลัย 18 โรงเรียน รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ https://scius.most.go.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16