อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ดีอี หนุน มจธ.–ทีโอที ใช้นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ก.ดีอี หนุน มจธ.–ทีโอที ร่วมมือวิชาการนำเทคโนโลยี-นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0  พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.03 น.

วันนี้ (13 ก.ย.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บมจ.ทีโอที ว่า การร่วมมือดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
    
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือ ดิจิทัลไทยแลนด์ สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนไปเร็วมาก ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อน  โดยการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล เกิดจากการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันภายใต้นโยบาย “SIGMA  
 

   
โดย “S (Security)” จะคอยปกป้อง คุ้มครองเรา ทั้งปัจเจกชน หน่วยงาน / “(Infrastructure)” โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ที่สำคัญที่สุดคือ ส่วนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น หมู่บ้านประชารัฐ / “G (Government)” คือการอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจทำงานได้ง่ายขึ้น ประชาชนก็เข้าถึงภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น / “M (Manpower)” หมายถึงกำลังคนที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0 และ “A (Application)” ที่มาเปิดโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมประเทศไทย โดยมีแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลาง ทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วในตลาด และธุรกิจใหม่ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง มจธ.และ ทีโอที จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถ เป็นการสร้างคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพที่มาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0 
    


ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ดิจิทัล โดยการพัฒนาหลักสูตร สร้างองค์ความรู้ ทั้งในด้านระบบงาน กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ แอพพลิเคชั่นและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับตลาด นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดตอบโจทย์กลุ่มสตาร์ทอัพ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภูมิภาคในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  รวมถึงการร่วมกันจัดตั้ง co-working space ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ และแนวทางการประกอบธุรกิจปัจจุบันและอนาคต การสร้างโรดแมป งานวิจัยของกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและประชาชน 
    
"ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข้อมูลงานวิจัยระหว่างบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทีโอที รวมถึงนักศึกษากลุ่มสตาร์ทอัพ ที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มกิจการทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับชุมชนและประชาชน และการจัดหลักสูตรในด้านดิจิทัลร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ และจะต่อยอดไปยังเน็ตประชารัฐอีกกว่า  2 หมื่นหมู่บ้าน"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10