อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

"ดีอี"ทุ่ม400ล้านสร้างการรับรู้ใช้เน็ตประชารัฐ

กระทรวงดีอี ทุ่ม 400 ล้านบาท ผนึก 3 กระทรวง สร้างการรับรู้ใช้เน็ตประชารัฐ ตั้งเป้าสร้างผู้นำดิจิทัล 1,000 รายในสิ้นปีนี้ พร้อมสร้างการรับรู้กว่า1ล้านคนทั่วประเทศ  จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.24 น.

วันนี้ (20 พ.ย.) ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานลงนามความร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อสร้างความรับรู้ในการใช้งาน ซึ่งกระทรวงดีอี ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน พัฒนาวิทยากรแกนนำ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ติดตาม ประเมิน จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน จัดให้มีสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีกลไกการสนับสนุน ติดตาม กำกับ ดูแล ส่งเสริมการสร้างการรับรู้ในระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสำนักนายกรัฐมนตรี จะส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสำหรับประชาชน และสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐผ่านสื่อต่างๆ ของสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐไปแล้วกว่า 80% จากยอดรวม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีอินเทอร์เน็ต  ในหมู่บ้าน แต่ยังไม่ได้ใช้งานในทุกกลุ่มอายุ อาชีพ เพราะไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรและมีประโยชน์กับตนเองอย่างไร ดังนั้น กระทรวงดีอีจึงร่วมกับ 3 กระทรวงหลักที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ วางกลไกขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านดิจิทัล และสร้างโอกาสจากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งนี้ กระทรวงดีอี ยังได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถาบันวิชาการทีโอที จัดอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจาก 24,700 หมู่บ้าน ได้ต่อยอดการเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนนำ ได้แก่ บุคลากรของกศน.และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1,000 คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 แบ่งเป็น 5 รุ่น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และช่วงที่ 2 จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน จาก 24,700 หมู่บ้านๆ ละ 4 คน รวมราว 1 แสนคน กำหนดแล้วเสร็จเดือน ก.พ.61 แล้วนำความรู้ไปส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐในหมู่บ้านตนเองอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศในเดือนเม.ย.61 เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 400 ล้านบาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14