อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สวทช.ประกาศผลทุนนักวิจัยแกนนำ ปี 2560

อาจารย์สถาบันวิทยสิริเมธี และนักวิจัยไบโอเทคคว้าทุนนักวิจัยแกนนำ 20 ล้านบาทจากผลงานพัฒนาวัสดุนาโนไฮบริด และยาต้านมาลาเรียดื้อยา พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.47 น.

วันนี้ (7 ธันวาคม 2560)  ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จัดพิธีมอบทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560    โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับทุน

ทั้งนี้ทุนนักวิจัยแกนนำ เป็นการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีขีดความสามารถสูงทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบสูงต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รศ.นพ.สรนิต      กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นรูปธรรม  ที่ผ่านมา สวทช. ได้มีกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการขนาดใหญ่ที่ให้นักวิจัยได้ทำงานเป็นกลุ่มวิจัยและเครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ เป็นแนวทางที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง ทำให้คล่องตัวในการทำงาน และได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถ เพื่อก้าวจากการเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ กลายเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลก เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยมืออาชีพ และผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้กับประเทศต่อไป

ด้าน ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการสวทช. เปิดเผยว่า  ปัจจุบันจำนวนนักวิจัยของประเทศไทยยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้โอกาสนักวิจัยได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง รวมทั้งพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและนำสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ เป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช. เห็นว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

ดร.ณรงค์  กล่าวว่า  จาก 17 โครงการที่ส่งเข้ามา คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรมอบทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 โครงการละ 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5ปี ให้กับกลุ่มวิจัยของนักวิจัยแกนนำ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.มาโกโตะ โอกาวะ สถาบันวิทยสิริเมธี จากโครงการวิจัย เรื่อง “วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์” ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.มาโกโตะ โอกาวะ เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานวิจัยโดดเด่นหลากหลายด้าน เช่น เคมีเชิงวัสดุ เคมีเชิงแสง วัสดุไฮบริด เป็นต้น มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงสำหรับปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ วัสดุใหม่ที่ได้จะมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งปฏิกิริยา และเพิ่มผลผลิตจากปฏิกิริยาให้มากขึ้นตามต้องการได้ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทางเคมี และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

ส่วนผู้ได้รับทุนฯ ท่านที่สอง คือ ดร.สุมาลี  กำจรวงศ์ไพศาล จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. จากโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการค้นหาเป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้านมาลาเรียดื้อยา” ซึ่ง ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล เป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง อยู่ในวงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาต้านมาลาเรียมาเป็นเวลานาน มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ  โครงการที่ได้รับทุน มีเป้าหมายที่จะค้นหายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่และออกแบบยาต้านมาลาเรียดื้อยาจากเอนไซม์สำคัญทั้งสองในวิถีโฟเลตของเชื้อมาลาเรีย ดังที่ทราบมาลาเรียเป็นโรคที่สำคัญในประเทศเขตร้อน มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมียาใหม่ที่สามารถควบคุมการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ของเชื้อได้ โครงการนี้จะนำไปสู่การสร้างมิติใหม่ในการพัฒนายาของไทย สร้างรากฐานสำคัญสำหรับการวิจัยพัฒนายารักษาโรคอื่นๆ ต่อไป

ศ.นพ.ประสิทธิ์   ผลิตผลการพิมพ์   เลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ กล่าวว่า  สวทช. ดำเนินโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้การสนับสนุนทุนนักวิจัยแกนนำรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ แต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก อีกทั้งยังมีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะแล้ว  

สำหรับในปี 2560 สวทช. ได้รับข้อเสนอโครงการจำนวน 17 โครงการของนักวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศจากหลากหลายสถาบัน ทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการมาเป็นเวลานาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ และศักยภาพที่จะนำทีมวิจัย ให้บรรลุจุดมุ่งหมายการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ากับภาคการผลิตและบริการ ให้นำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8