อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

กท.วิทย์จัด ASEAN Next 2018 

กระทรวงวิทย์พร้อม ASEAN Next 2018 เวทีความร่วมมือด้านวทน.ของภูมิภาคอาเซียน  15 – 23 มีนาคมนี้ที่โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ  พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 12.15 น.

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  กระทรวงวิทย์ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงได้นำเสนอการริเริ่มจัดงาน ASEAN Next   ขึ้น   เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา และเป็นการสร้างโอกาสในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม  

และปีนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน  " ASEAN Next 2018"  ขึ้น  ระหว่างวันที่ 15 – 23 มีนาคม 2561 ที่ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ   ภายใต้แนวคิด “Rising STI Networking for Innovative ASEAN”  โดยมีสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ  

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ที่ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจของประชาคมและการใช้ วทน. เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน  อีกทั้งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอยุทธศาสตร์ด้าน วทน. สู่ความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้แก่ประชาคมอาเซียนทั้งภูมิภาค ในหลากหลายมิติ 

กิจกรรมภายในงานมีทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากอาเซียนและต่างประเทศภูมิภาคอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ การผลักดันประเด็นความร่วมมือทางด้าน วทน.  โดยการประชุมประกอบด้วย 2 วาระหลัก ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการสร้างชุมชนนวัตกรรม และการส่งเสริมวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย วทน.  

และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน วทน. รายสาขา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน วทน. ของอาเซียน ทั้งสาขาอาหารและการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. เพื่ออุตสาหกรรม   โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาคม  เช่น   การพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต   การสร้างระบบการขนส่งทางรางที่ปลอดภัยและยั่งยืน การเตือนภัยดินถล่มเพื่อให้สามารถเตรียมตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน การสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการมาตรฐานมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน และ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารให้กับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งชาติประเทศสมาชิกอาเซียน  
     

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15