อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ก.ดีอี ผนึก 7 หน่วยงานหลัก หนุนประชาชนเข้าถึงบริการรัฐ

กระทรวงดีอี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.58 น.

วันนี้ (12 ก.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 กระทรวงดีอี โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ ระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดีอี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ 
 

   
อย่างไรก็ตาม การลงนามฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐในด้านต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สำหรับการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ  ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สามารถบรรลุผลได้ด้วยการบูรณาการความร่วมมือให้มีความพร้อมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
    
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงดีอี จะร่วมพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการดำเนินงานด้านยุติธรรม บริหารจัดการสถิติด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การคืนคนดีสู่สังคม ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายของประชาชนในแต่ละภูมิภาค 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7