อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

วช.ขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง

วช. ขยายผลธนาคารปูม้าสู่เครือข่ายพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง  เผยเป็นการใช้นวัตกรรมช่วยพัฒนาสร้างรายได้และแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในท้องทะเลอย่างยั่งยืน   ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.47 น.

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ  ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนบริเวณชายฝั่ง โดยจะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ธนาคารออมสิน บริษัทประชารัฐสามัคคี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเดิมมาต่อยอดในการเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล และขยายผลความสำเร็จของธนาคารปูม้าไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการตลาดในทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าอันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ จัดการประชุม เรื่อง “การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ ‘คืนปูม้าสู่ทะเลไทย’ ตามมติคณะรัฐมนตรี” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคมนี้ที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ  ประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า ฯ  กล่าวว่าคาดว่าการประชุมในครั้งนี้  จะทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขยายผลธนาคารปูม้าในทันทีอย่างเป็นรูปธรรม และจะเป็นการสร้างเครือข่ายธนาคารปูม้าในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง อาทิ กรมประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น โดยมีผู้นำชุมชนชาวประมงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเครือข่ายมากกว่า 115 ชุมชน

สำหรับ โครงการทำธนาคารปูม้า เป็นการประยุกต์องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มปริมาณปูม้า และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าที่ลดลง และถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในท้องทะเล ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นและเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10