อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

2ผลงานนศ.ไทยคว้าชนะเลิศ i-CREATe 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ    i-CREATe 2018  โดย 2ทีมนักศึกษาจากม.ธรรมศาสตร์และวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น คว้ารางวัลชนะเลิศทั้งด้านการออกแบบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น.

เมื่อวันที่ 14 กค.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12(i-CREATe 2018) ณ  Shanghai Everbright Exhibition Center Hotel นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) Prof. Hongliu Yu  ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารอรับเสด็จฯ

งานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 (i-CREATe 2018) เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia  โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 15 องค์กร จาก 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

ทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2018 ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ  (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session) การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และทั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานและพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ มีสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น  รวม 45 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ  โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category)

สำหรับผลงานที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้คือประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category)  รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน  EZStand Walker  โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย ประกอบด้วย นางสาวชณิญา เจริญคุณธรรม นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา นายจิตวัต สนามชัย นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ   รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ผลงาน The Cupensator โดยนักศึกษาจาก The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  และรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงาน Intelligent Clothes-hanger โดยนักศึกษาจาก Fujian University of Traditional Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่วนประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน AUTOMATIC WALKER FOR THE ELDERLY USING BY MICROCONTROLLER โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ประเทศไทย ประกอบด้วย นางสาวเฟื่องลดา สาลีบุตร นายธนัช พันธวัน นายกิตติศักดิ์ เงินแก้ว นายปัญจพล จินตะนา อาจารย์ที่ปรึกษา นายไพโรจน์ ขุนทอง นายอานนท์ เดชพลมาตย์  รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ผลงาน A novel cost effective home-based hand rehabilitation device with VR games โดยนักศึกษาจาก National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ และรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงาน A New Type of Lower Limb Exoskeleton Robot โดยนักศึกษาจาก University of Shanghai for Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51