อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ปส.ลงใต้รับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.นิวเคลียร์

ปส. ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.นิวเคลียร์ ครั้งที่ 3 หวังข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ต่อไป จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.42 น.


วันนี้ (23 ก.ค.) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และประกอบกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ปส. จึงเปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีอาร์ร๊อคฮิลล์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

นางรัชดา กล่าวต่อไปว่า ปส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการร่วมกันวิเคราะห์พระราชบัญญัติฯ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบ และรอบด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป โดยก่อนหน้านี้ ปส. ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ จำนวน 2 ครั้ง (ภาคกลาง – นนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ขอนแก่น) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อพระราชบัญญัติฯ ด้วยดีในทุกครั้งที่ผ่านมา และสำหรับเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 4 มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11