อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ปส.ซ้อมใหญ่รับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์

ปส. ร่วม สมช. บูรณาการ หน่วยงงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมใหญ่ พร้อมรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์-รังสี C-MEX 18 ที่ จ.หนองคาย ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.42 น.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซ้อมรับภัยคุกคามลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX 18 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย ซึ่งจังหวัดหนองคายนั้นมีพื้นที่ติดกับชายแดน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นทางผ่านในการลักลอบนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่ผิดกฎหมาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมฯ มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองคายน.ส. วิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันนานาประเทศมีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งหากนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล แต่หากมีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งานอย่างไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการก่อการร้ายหรือก่อสงคราม

ดังนั้น นานาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยที่มี ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวในประเทศ และได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและรับมือภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงและพลเรือน ให้สามารถแลกเปลี่ยน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อหน่วยงาน ประชาชน และประเทศชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27