อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ปส.ทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์ระยะ 5 ปี

ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี มุ่งยกระดับการใช้นิวเคลียร์เพี่อพัฒนาประเทศสู่สากล อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 12.19 น.


น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ ( ปส.) เปิดเผยว่า นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ได้ผ่านความเห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว


จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 2. การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ และ 4. การส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน“วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการฯ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561 โครงการที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 และการระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนงาน หรือโครงการ รวมถึงเตรียมจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”


น.ส.วิไลวรรณ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจาก ปส. และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และผู้แทนจากภาคการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเทคโ.นโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35