อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สวทช.ตั้งเป้า 20 ปี เอกชนลงทุน EECi กว่า 1 แสนล้านบาท

สวทช. ลงนามความร่วมมือ 7 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนเขตนวัตกรรมอีอีซีไอ   เผยความคืบหน้าพร้อมก่อสร้างปลายปีนี้  คาดภายใน20ปี มีภาคเอกชนลงทุนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.55 น.

วันนี้( 7 พฤศจิกายน 2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ7 หน่วยงานพันธมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation)ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน   โดยพื้นที่ EECi  ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและร่วมมือกันในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ของพื้นที่ EECi บริเวณวังจันทร์วัลเลย์   จ.ระยอง   ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ จะเริ่มมีการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเข้าพื้นที่ได้ในปี 2564   ทั้งนี้ตามแผนการดำเนินการ  ภาครัฐจะมีการลงทุนในโครงการ EECi ใน 5 ปีแรกประมาณ 5 พันล้านบาท  และถึง 3 หมื่นล้านบาทในระยะเวลา 20 ปี ส่วนภาคเอกชนคาดว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่ ภายในระยะเวลา 20 ปีไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

ล่าสุด สวทช.ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 7 หน่วย งานพันธมิตรคือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และบริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)

โดยความร่วมมือระหว่างสวทช. กับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในเขต EECi  โดยให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในทุกภาคส่วน   มีการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร  รวมถึง ร่วมกันพิจารณาให้พื้นที่ EECi เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบทดลองใช้ (Regulatory Sandbox) และร่วมกันดำเนินการให้มีการวิจัย พัฒนา ทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนความร่วมมือของสวทช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) นั้นจะสนับสนุนเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมระหว่างเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Hub of the Hubs  โดยจะมีการเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาและการลงทุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ไปสู่การขยายผลที่ EECi ร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ  ร่วมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมใน EECi  โดยสามารถดำเนินการได้ทันทีในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ระหว่างที่มีการก่อสร้างพื้นที่รองรับการลงทุนนวัตกรรมใน EECi ยังไม่แล้วเสร็จ

  

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล   ซึ่งเชื่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และเอไอ   จะมุ่งเน้นการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งจากภายในและต่างประเทศ  พร้อมทั้งให้บริการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิจัยพัฒนานวัตกรรม พัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. เพื่อรองรับกิจกรรมวิจัย ฯ ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi, EEC และพื้นที่อื่น ๆด้านความร่วมมือกับบริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)   นายวิชัย  โคตรฐิติธรรม กรรมการบริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  มุ่งเน้นความร่วมมือในการต่อยอดผลง านวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และขยายผลในระดับโรงงานสาธิต  โดยเฉพาะด้านการเพิ่มมูลค่าของชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ผ่านกระบวนการ “Biorefinery”  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงขึ้น   ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำงานร่วมกับสวทช.ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้บริษัทได้กว่า 10 ล้านบาท ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะร่วมมือกันในโครงการ EECi ต่อ่ไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32