อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ปส.ลงพื้นที่เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่มาตรวิทยารังสี

จัดสัมมนาควบ 3 หัวข้อสำคัญ หวังเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี ในระดับภูมิภาคอาเซียน ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.14 น.


นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานกำกับดูแล ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พ.ย.61 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนางานมาตรวิทยารังสีในระดับปฐมภูมิ ด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ และด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ปส. ในด้านการพัฒนาระบบและมาตรฐานการกำกับดูแลให้กับเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1. หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่และทิศทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีของประเทศไทย ให้อยู่ในระดับปฐมภูมิและเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. หัวข้อ “ความก้าวหน้าด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศและการประยุกต์ใช้” เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายพัฒนามาตรวิทยารังสีทางชีวภาพของประเทศ ให้สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยเซลล์ พันธุศาสตร์3. หัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับการป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นำไปสู่การจัดตั้งเครือข่าย รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ

นางรัชดา กล่าวต่อว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ โดยเฉพาะเครือข่ายในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริมให้เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยเพิ่มการป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ พร้อมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติต่อไปในอนาคต.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40