อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ ฯ

ปส.เผย ที่ประชุม สนช.  มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ทั้งที่เสนอ โดยคณะรัฐมนตรีและเสนอโดยสมาชิกสนช. พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 14.07 น.

รายงานข่าวจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และฉบับที่เสนอโดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสนช. และคณะ 

ทั้งนี้ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีว่า เนื่องจากการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง  จึงสมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี โดยกำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์  ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล  แจ้งการครอบครองหรือใช้ต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  ส่วนเครื่องกำเนิดรังสีอื่นที่อยู่ในระบบการแจ้งนั้น ให้แจ้งการครอบครองหรือใช้ ต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ตลอดจนการแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่เสนอโดยสมาชิก สนช. ได้กำหนดยกเว้นการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยให้เครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ออกจาก พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  แต่บทเฉพาะกาลก็ยังคงให้ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำกับดูแล ให้เครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าวอยู่ในระบบการแจ้งการครอบครองภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ไปพลางก่อน  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการร่วมและมีอำนาจออกกฎกระทรวง

อย่างไรก็ดีเมื่ออภิปรายเสร็จ ที่ประชุม สนช. ได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. และกำหนดระยะเวลาพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ในการพิจารณาจะใช้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เป็นหลักในการพิจารณา
     

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43