อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

วว.  ลดค่าบริการภาคอุตสาหกรรม 20% นาน 3 เดือน

วว.มอบของขวัญปีใหม่ ลดค่าบริการด้านการวิจัยและทดสอบให้ภาคอุตสหารรม 20 % นาน 3เดือนหวังช่วยผุู้ประกอบการไทยลดต้นทุนการผลิต เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.01 น.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า   วว. จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่  โดย ลดราคางานบริการอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าบริการเต็มจำนวนในวันยื่นคำขอรับบริการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจประเทศต่อไป    โดยมีรายการงานบริการฯ ที่ลดราคาตามเงื่อนไข ดังนี้

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  งานสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้าทุกรายการ  งานสอบเทียบด้านมิติ/ความดัน/อัตราการไหล  งานทดสอบทางฟิสิกส์ทุกรายการ  งานวิเคราะห์โลหะหนักทุกตัวอย่าง  งานวิเคราะห์อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 รายการวิเคราะห์ aerobic plate count, Enterobacteriaceae, Coliform , E.coli,S.aureus, B.cereusหน่วย cfu/g,mLและ Salmonella spp.หน่วย/25g,mLในอาหารแช่เย็น หรือแช่แข็ง *เฉพาะวิธีทดสอบ เป็น AFNOR และ AOAC         

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว.  ด้านงานทดสอบและวิเคราะห์ที่ไม่ต้องแปรผล (เช่น การทดสอบความแข็ง การวัดความหยาบผิว การทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพในเบื้องต้น) ทั้งนี้ไม่รวมงานวิเคราะห์ความเสียหาย

 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.  การทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การวัดปริมาณออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์   อัตราการหดตัวของฟิล์มพลาสติก  การพิสูจน์ชนิดของฟิล์มพลาสติก  การติดแน่นของฝาถ้วย (Peel  strength  of cup Lid)

ผู้สนใจขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานบริการอุตสาหกรรมของ วว. ได้ที่  โทร. 0 2577 9000   ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา   (0 2577 9344, 0 23231672-80)   ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  (0 2577 9265) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (0 2579 1121-30 ต่อ 3101)

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48