อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

สกว.มอบรางวัลเชิดชู10นักวิจัยเด่น

 สกว.ร่วมกับสกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ในงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”    ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.05 น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18  ขึ้น พร้อมมอบรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม  โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

 พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างปาฐกถานำเรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร…ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ” ว่าในอุตสาหกรรม 4.0 ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วบางส่วน โดยต้องเสริมเรื่องดิจิทัล การแพทย์ และหุ่นยนต์ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริการท่องเที่ยว การบินและโลจิสติกส์  ซึ่งจะต้อง ดูว่าในแต่ละสาขาสอดคล้องกับแผนแม่บทส่วนใด มีบุคลากร เครือข่าย ผู้สนับสนุนและเงินทุนหรือไม่และอยู่ที่ใดบ้าง  รัฐบาลเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างแน่นอน   โดยการหลอมรวมงานวิจัยเข้ากับนวัตกรรมที่มีกฎหมายเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันและยังเดินหน้าต่อและใหญ่ขึ้น แต่องค์กรขับเคลื่อนจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการต่อยอด เชื่อมโยงกับหน่วยภายในและภายนอก รวมถึงร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายที่ สกว.ได้เสนอไว้อยากจะทำตามนโยบายในการเร่งขับเคลื่อนให้บรรลุไทยแลนด์ 4.0 ในทุกภาคส่วนโดยเดินไปข้างหน้าด้วยกัน  ส่วนที่พร้อมแล้วจะเป็นเหมือนหอกหรือหัวธนู ขึ้นกับว่าใครจะเป็นผู้ง้างธนูออกไปสู่เป้าหมายด้วยพลังที่เพียงพอและการคำนวณที่ถูกต้อง เป็นทั้งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กล้าหาญในการกำหนดกลยุทธ์และนำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

“อยากจะเชิญชวนให้นักวิจัยร่วมให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าสู่เครือข่ายวิจัยให้มากขึ้น เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใน 2 ด้าน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีงบประมาณวิจัยใกล้เคียงกับร้อยละ 1  ขึ้นไปของจีดีพี และจะทำอย่างไรให้ขยับเป็นร้อยละ 1.5 ภายใต้ความท้าทายว่างานวิจัยต้องมีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการต่อยอด บรรลุแผนแม่บทใน 5-10 ปีข้างหน้า  โจทย์สำคัญคือจากนี้ไปต้องทำงานวิจัยหลักให้เกิดโอกาสและผลกระทบโดยบูรณาการความรู้ความสามารถ ทำงานเป็นทีม โดยต้องวางแผนวิจัยให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตีบทให้แตกและมองให้ออกว่าจะส่งธนูไปสู่เป้าหมายอย่างไรให้คนของเรามีสมรรถนะสูงและจัดการกับปัญหาโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี”

 ด้าน ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในโครงการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างประชาคมวิจัยเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางโดยในปีนี้มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ รวม 10 คน จาก 7 สถาบัน ได้แก่ รางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award โดยนักวิจัยที่มีผลการวิจัยโดดเด่น และมีคุณูปการรวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ได้แก่ รศ. ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยผลงานการรพัฒนาออกแบบจำลองโมเลกุลและคำนวณโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมีคำนวณที่มีความแม่นยำสูง เพื่อคัดกรองและคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพสูงไปสังเคราะห์จริงในห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยออกแบบพัฒนาวัสดุดูดซับในการกำจัดสารที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำไปใช้ในภาคสนาม เช่น สารพิษจำพวกไอปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมถึงใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานในประเทศ เช่น กรมควบคุมมลพิษ

สำหรับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ Elsevier ประกอบด้วย นักวิจัยรุ่นกลาง 5 คน ได้แก่   รศ. ภก. ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานการควบคุมเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดเพื่อพัฒนายาจากกล้วยไม้-ฟองน้ำทะเลสีน้ำเงินซึ่งพบในทะเลอ่าวไทย   รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวัสดุอัจฉริยะเพื่อการตรวจวัดทางเคมีเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งนักวิจัยและคณะได้ประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจวัดการปนเปื้อนของไอออนฟลูออไรด์หรือไอออนชนิดอื่นๆ เช่น ไซยาไนด์ ฟอสเฟส เป็นครั้งแรกของโลก 

ผศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดจิ๋วประสิทธิภาพสูงจากวัสดุไทเทเนียมไดออกไซด์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นเงิน โดยพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวและมีเสถียรภาพในการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเป็นสารเคมีที่มีมูลค่า เช่น โอเลฟินส์เบา  และ รศ. ดร.ศากุน บุญอิต สาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการบริหารซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมบริการ 7 ประเภท 

 ส่วนรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 4 คน ได้แก่  ผศ. ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์มลพิษ และการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีมูลค่า โดยเฉพาะสารกลุ่มอิมมีนที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  ผศ. ดร.ศิรินาฏ คำฟู หัวหน้าหน่วยชีววิทยาระดับโมเลกุล ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานการศึกษาภาวะหัวใจล้มเหลวจากภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เพื่อต่อยอดในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการรักษาและป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยต่อไป  ผศ. ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานการพัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นที่สามารถทำงานได้ที่บรรยากาศปกติ และผศ. ดร.ธันยพร จันทร์กระจ่าง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการแบ่งปันสิทธิในการใช้และดูแลป่าไม้ระหว่างรัฐและชุมชน: การศึกษาจากป่าชุมชนในประเทศไทย  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 112