อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

แคท ใช้เทคโนโลยี DTRS หนุนข้อมูลให้มหาดไทย

แคท นำเทคโนโลยี DTRS สนับสนุนมหาดไทยสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนทั่วประเทศ อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.43 น.

วันนี้ (12 ก.พ.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการจัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่ต้องการให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยว่าในส่วนของ CAT ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยนำระบบวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลหรือ CAT DTRS มาใช้เป็นเครื่องมือในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตือนภัยในเหตุการณ์สำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ  ก่อนแจ้งต่อไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้รับทราบอย่างรวดเร็วทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารหอกระจายข่าว
                  
สำหรับบริการวิทยุสื่อสาร CAT DTRS (Digital Trunked Radio System) มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถจัดกลุ่มสื่อสารได้ในลักษณะ One to Many ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน  สามารถกำหนดขนาดของกลุ่มได้ทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือการจัดช่องเพื่อสื่อสารเฉพาะบุคคล  มีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูงเพราะมีการกำหนดช่องสัญญาณเฉพาะและเข้ารหัสข้อมูล  นอกจากนี้ยังมีระบบ GPS แจ้งระบุตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องแบบ Real Time เพื่อใช้ในการควบคุมและแจ้งเตือน รวมถึงระบบความปลอดภัยบุคคล (Man Down) ช่วยดูแลผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงด้วย จึงสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจในการแจ้งข่าวสารสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38