อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

กระทรวงวิทยาศาสต์ฯร่วมหารือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  หวังพัฒนานวัตกรรมตำรวจเพื่อลดการนำเข้า สวทน.พร้อมหนุนทำสมุดปกขาวเพื่อทำแผนแม่บทการวิจัยฯ จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น.

ดร.กิติพงค์   พร้อมวงค์    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองและคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตำรวจด้านดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.เนติพงศ์    ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในการหารือครั้งนี้ เป็นดำริของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่ต้องการเห็นการบูรณการการทำงานโดยใช้ Bigdata บริหารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงเรื่องศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สามารถลดการนำเข้าสินค้านวัตกรรมจากต่างประเทศได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมตำรวจเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาทิ ระบบการจัดการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

ดร.กิติพงค์  กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงโครงการวิจัยที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงอยากเสนอการสร้าง Education Innovation ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่มีโรงเรียนในความดูแลประมาณ 200 โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 20,000 คน ได้เข้าถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  และเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้ว ก็สามารถไปศึกษาต่อได้ในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยตรง  ตลอดจนเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเข้าทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตอบโจทย์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การทำงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้หารือเรื่องการเสนอการจัดทำสมุดปกขาวเพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ฉบับที่ 1 โดย สวทน. ได้แนะแนวทางการจัดทำ โดยเสนอให้มีการจัดเป็นกลุ่มการวิจัยให้ชัดเจน และ สวทน. ยินดีสนับสนุนบุคลากรในการให้คำแนะนำและจัดทำสมุดปกขาว ทั้งนี้ สวทน. มีทีมงานทำข้อมูลการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโจทย์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11