อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

ดีป้า พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ดีป้า เดินสายจัดโรดโชว์ พบปะผู้นำเมือง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุน  จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.18 น.

วันนี้ (22 เม.ย.) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Smart City Thailand Takeoff” เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ พร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ดีป้า ในฐานะเลขานุการร่วม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคทั่วประเทศและส่งเสริมให้พื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่ สมาร์ทซิตี้ ให้กับผู้นำเมือง หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์” (Smart City Thailand Road Show) ระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ค.2562 จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ สำหรับกิจกรรมสำคัญ คือ การให้ข้อมูลภาพรวมโครงการ การแนะนำหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างโอกาสครั้งสำคัญสำหรับเมืองต่างๆ ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก หวังจะให้ประชาชนเข้าถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปพัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์และประเภทของเมืองอัจฉริยะ โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1. เศรษฐกิจอัจฉริยะ 2. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ 3.พลังงานอัจฉริยะ 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 5.พลเมืองอัจฉริยะ  6.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ และ 7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ 

"ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาเมืองเดิม โดยนำร่องในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา รวม 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน และความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ ทำให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่นำร่อง มีความก้าวหน้า โดยสามารถถอดบทเรียน กำหนดปัจจัยความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และเพิ่มเติมในส่วนเมืองใหม่ ใน 8 จังหวัด 15 พื้นที่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17