อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เด็ก'พิษณุโลก-ฉะเชิงเทรา'คว้าที่3 'วิทย์เยาวชน'ระดับโลก

สวทช.เผย 8  ผลงานเยาวชนเด็กไทยคว้ารางวัลในการประกวดอินเทล ไอเซฟ 2019 ที่สหรัฐอเมริกา โดยทีมจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"คว้าแกรนด์อวอร์ด รางวัลที่ 3 เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.15 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งว่า  จากการที่สวทช.โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม นำทีมเยาวชนไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 17 ทีม  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70  หรือ  Intel ISEF 2019 ที่ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา    

ทั้งนี้ในวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผล ปรากฏว่ามีทีมเยาวชนจากประเทศไทย ได้รับ  5 รางวัลใหญ่แกรนด์อวอร์ด (Grand Awards) ในสาขาเคมี ซอฟต์แวร์ พืช และพลังงานกายภาพ และรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล   โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช., ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช., ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. และ รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศนสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม แสดงความยินดี

สำหรับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย 1. “กังหันลมระบบไฮบริดสำหรับผลิต กระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร” พัฒนาโดย นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นายวรวิช  ศรีคำภา  นายจิตรภณ  ขจรภิรมย์  โดยมี นายจรูญ  เถื่อนกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลที่ 3 ในสาขาพลังงานกายภาพ  พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐฯ    2. โครงงาน “เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช” พัฒนาโดย นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด มีนายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 3 ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐฯ   3. โครงงาน “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง: แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์  ทรัพยากรน้ำ” พัฒนาโดย นางสาวอธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ และนายณภัทร สัจจมงคล มีนายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขาเคมี พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ  


 

4. โครงงาน “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวาน ด้วยวิธีการ Image Processing” พัฒนาโดย นางสาวณีรนุช  สุดเจริญ  นางสาวชนิกานต์  พรหมแพทย์  นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์  มีนายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขาซอฟตแวร์ระบบ พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ  และ 5. โครงงาน “การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอย ที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ ในท้องถิ่น” พัฒนาโดย นางสาวนัทธมน ศรีพรม นางสาวรมิตา เชื้อเมืองพาน นางสาวพันธ์อนงค์  ชื่นโชคชัย มีนายสุธิพงษ์  ใจแก้ว  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯนอกจาก 5 รางวัลใหญ่แล้ว ทีมเยาวชนไทยยั งได้รับรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัลจากงาน Intel ISEF คือ โครงงาน “การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำ จากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตาย ของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง” พัฒนาโดย น.ส.น้ำผึ้ง  ปัญญา นายเจษฎา  สิทธิขันแก้ว นายพิรชัช  คชนิล  และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จาก USAID องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development-USAID) พร้อมทุนการศึกษา 3,000 เหรียญสหรัฐฯ   โครงงาน “เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช”  จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 2 ในสาขาชีวภาพจาก สมาคมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Sigma Xi พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐฯ   และโครงงาน "การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบน คาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือใช้เพื่อเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล"  พัฒนาโดย นายปุถุชน วงศ์วรกุล  นายชวิศ  แก้วนุรัชดาสร  นางสาวภัทรนันท์  บุญชิต และอาจารย์ที่ปรึกษาคือ นายภาณุพงศ์  ภูทะวัง  จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จากสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  สำหรับงาน Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70 (Intel ISEF 2019) เป็นการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันมากถึง 1,886 คน  โดยประเทศไทยได้ส่งผลงานเยาวชนไทยเข้าร่วมถึง 17 โครงงาน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52