อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ดีป้า-ทีโอที ดันโครงการTDYT ปั้นคนดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม

ดีป้า ผนึก ทีโอที และเครือข่าย 10 สถาบันการศึกษา 14 สถานประกอบการ ขับเคลื่อน โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่สถาบันวิชาการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งามวงศ์วาน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ได้ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 26 หน่วยงาน ระหว่าง ดีป้า ทีโอที 10 สถาบันการศึกษาและ 14 สถานประกอบการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ดิจิทัล ไทยแลนด์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

ทั้งนี้ ดีป้า และ ทีโอที ตระหนักในการยกระดับกำลังคนของไทยให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงเปิดการผนึกความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนที่มีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการเป็นผู้เสนอโจทย์โครงการจากอุตสาหกรรมและกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานและพัฒนาโครงการนั้นๆ ส่วนภาคการศึกษาคัดสรรนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ตามคุณสมบัติที่กำหนด และนำโจทย์ฯ ไปพัฒนาระบบและเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถผลิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นและส่วนภาคภาครัฐ ทั้ง ดีป้าและทีโอทีส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็น Community ที่จะเกิดการแบ่งปันร่วมกัน
               
ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในยุคดิจิทัล และเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนั้น จึงริเริ่มโครงการ TDYT เพื่อเป็นพื้นที่กลางเพื่อรองรับการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล โดยมีองค์กรร่วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา สำหรับส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโดยใช้โจทย์หรือปัญหาของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งต้นเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้และทักษะ  ตลอดจนทัศนคติที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ  Data Analytics, Cyber Security และ Smart Communication เป็นต้น
               
“ในการดำเนินงานในระยะแรกตั้งเป้าพัฒนานักศึกษาจำนวน 200 คนแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ Bootcamp เพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต (รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจสตาร์ทอัพ) เทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของอุตสาหกรรมที่สนใจ กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและผลงานเชิงนวัตกรรม โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้แนวคิดและทักษะที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31