อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

สสน.ส่งมอบ KU TOWER  สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในแนวดิ่ง

สสน. ส่งมอบ KU TOWER  ให้ม.เกษตร   เผยการเก็บข้อมูลทางอากาศด้านอุตุนิยมวิทยาในแนวดิ่งจะช่วย บริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่องานวิจัยในหลายมิติ จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17.50 น.

วันนี้(24 มิถุนายน)ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)หรือ สสน. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จัดพิธีมอบ “สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ” (KU TOWER) ภายใต้ “โครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย”  

ดร.รอยล  จิตรดอน  ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ผู้ริเริ่ม KU TOWER กล่าวว่า  จากปัญหามลพิษทางอากาศที่พบมากในเมืองใหญ่ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงและ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจด้วย  อย่างเช่น กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศอันดับต้นๆ ของโลกที่ประสบปัญหานี้มาอย่างยาวนานและได้มีการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสร้างเสาสูง ขนาด 325 เมตรจากระดับพื้นดิน หรือ Meteorological Tower สำหรับใช้ในการตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศในกรุงปักกิ่ง   เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการเฝ้าระวัง วางแผน และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้การจัดการของกรุงปักกิ่ง  นับเป็นต้นแบบในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สำหรับกรุงเทพฯ ที่ประสบปัญหามลภาวะทางด้านอากาศอยู่เป็นประจำ ทั้งฝุ่นควันจากการจราจร การก่อสร้าง การทำอุตสาหกรรม และการพัดพาจากพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษเช่น Aerosol ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพอากาศ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลสภาพอากาศในแนวดิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของข้อมูลจึงได้อนุมัติงบประมาณผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  

“การเก็บข้อมูลทางอากาศด้านอุตุนิยมวิทยาในแนวดิ่งหรือ Vertical Profile เป็นข้อมูลหนึ่งที่สำคัญและประเทศไทยในขณะนั้นยังไม่มีสถานีตรวจวัดในลักษณะดังกล่าว  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโครงการ KU Tower นอกจากนี้เราต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในหัวข้อนี้มารับผิดชอบดูแล และใช้ข้อมูลให้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีความเหมาะสมในการจัดสร้าง KU TOWER ไว้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  ดร.รอยล กล่าว

ด้านดร.สุทัศน์  วีสกุล  ผู้อำนวยการ สสน.  กล่าวถึง การใช้ประโยชน์ จาก KU TOWER สู่การทำงานของ สสน. ว่า โครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย นับเป็นโครงการแรกในประเทศที่มีการเก็บตัวอย่างข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาตามโปรไฟล์ความสูง 5 ระดับ มีระดับความสูงสูงสุดถึง 110 เมตร และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองของกรุงเทพมหานคร และยังมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัยในหลายมิติ อาทิ การคาดการณ์สภาพอากาศ คุณภาพอากาศในช่วงเวลาเร่งด่วน สสน. เป็นองค์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบคลังข้อมูลน้ำของประเทศ รวมถึงการคาดการณ์สภาพอากาศ

“ปัจจุบัน สสน. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรวจวัดสภาพอากาศในแนวดิ่งจาก KU TOWER เพื่อสอบเทียบความถูกต้องผลการคาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจำลอง WRF-ROMS และใช้ข้อมูลตรวจวัดมลสารทางอากาศจากระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นในอากาศจากสถานีเสาสูงตรวจอากาศ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับฝุ่นละอองใน เขตเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความแม่นยำของผลการคาดการณ์สภาพอากาศของประเทศ ดังนั้น KU TOWER   เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของงานวิจัยด้านสภาพอากาศของประเทศ” ดร.สุทัศน์ กล่าว

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2562  ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครได้เกิดสภาพฝุ่นละอองทางอากาศขนาดเล็ก PM 2.5 เกิดขึ้น ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากสถานีตรวจ วัดอุตุนิยมใกล้ผิวดินและคุณภาพอากาศ KU TOWER  ที่รับมอบวันนี้   โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในการรายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์บนเว็บไซต์www.ku.ac.th และเผยแพร่ข่าวสารทาง facebook : Kasetsart University ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศได้อย่างใกล้ชิด  

สำหรับ สถานีวิจัยเพื่อการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและคุณภาพอากาศ นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ในการวิจัยอิทธิพลของมลสารในบรรยากาศต่อลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวเดินในเขตเมือง คือ ครอบคลุมชั้นบรรยากาศ ที่อยู่ด้านบนในแนวดิ่งด้วย และผลการตรวจวัดลักษณะดังกล่าว จึงไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อรายงานลักษณะอุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจำวัน หากแต่นำไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของมลสารในบรรยากาศ 

ผลงานที่โครงการได้ติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยทำการตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ และความชื้น วัดที่ระดับความสูง 5 ระดับ 10, 30, 50, 75 และ 110 เมตร ปริมาณน้ำฝนวัดที่ระดับ 10 เมตร ความกดอากาศ วัดที่ระดับความสูง 3 ระดับ 10, 50 และ 110 เมตร และข้อมูลตรวจวัดมลสารทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ วัดที่ระดับความสูง 3 ระดับ 30, 75 และ 110 เมตร และยังได้ผลิตบัณฑิตในโครงการฯ ปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 19 คน มีผลงานวิจัยที่ได้มาจากโครงการจำนวน 29 ผลงาน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32