อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

สดร.ระดมยุววิจัยโชว์ผลงานสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์

สดร. ระดมเยาวชนทั่วประเทศโชว์ผลงานวิจัยดาราศาสตร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ต่อยอดยุววิจัยไทย อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่   

ดร. มติพล ตั้งมติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงของ สดร. กล่าวว่า สดร. ร่วมกับสสวท. จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงของ สดร. นำนักเรียนมาเสนอโครงงานหรืองานวิจัยดาราศาสตร์ที่ตนเองสนใจ และยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนจากทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีนี้อีกด้วย กิจกรรมนี้ สนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารตลอดจนการคิดเชิงวิพากษ์ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำโครงการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

โดยในปีนี้มีโรงเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 25 โรงเรียน 53 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ 6 ด้าน  ได้แก่ 1. ดวงอาทิตย์ 2. ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 3. ดาวฤกษ์และกระจุกดาวฤกษ์ 4. สารระหว่างดาว กาแล็กซี และเอกภพ 5.ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ และ 6.อุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์   แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 33 ผลงาน และแบบโปสเตอร์ จำนวน 20 ผลงาน 

 "ในภาพรวมหัวข้องานวิจัยมีความหลากหลายมากขึ้น  อาทิ การศึกษาสเปกตรัมหาธาตุองค์ประกอบของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ  มีงานวิจัยด้านดาราศาสตร์วิทยุเพิ่มเข้ามา ได้แก่ การศึกษาผลกระทบจากไอโอต่อการแผ่คลื่นวิทยุของดาวพฤหัสบดี  ส่วนเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ทั่วไปที่จับต้องได้ก็ยังคงได้รับความนิยม โดยเฉพาะปรากฏการณ์และการสังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  เป็นต้น สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจดาราศาสตร์ การทำโครงงานดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนทั่วไป  ความอยากรู้ นำไปสู่การตั้งคำถาม คิดหาวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ เป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล"  ดร. มติพล กล่าว 

นายแพทริค อะโป ชิลดอฟสกี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีและความสว่างของดวงจันทร์กับปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ กล่าวว่า การศึกษาหัวข้อดังกล่าว เป็นเรื่องที่สนุกมาก ระหว่างการศึกษาได้รับข้อเสนอแนะที่หลากหลายจากเพื่อนๆ และคุณครู การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดศึกษาเรื่องนี้ต่อไปได้ในอนาคต เวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้ได้รู้จักกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางดาราศาสตร์ระหว่างกันด้วย

ด้านนางบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล  คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์ดังกล่าว กล่าวว่า ขอบคุณ สดร. ที่มอบกล้องโทรทรรศน์ ชนิดดอปโซเนียน ในโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ ให้แก่โรงเรียน ทำให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และทำโครงงานต่างๆ  การเข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนแล้ว ครูที่ปรึกษาเองก็ยังได้ทราบถึงองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากผู้เชี่ยวชาญไปพร้อมกับนักเรียน ได้รับคำแนะนำในหลายๆ มิติ สามารถนำไปพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
    

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45