อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ดีป้า เปิดเวทีประชันไอเดียพัฒนาชุมชนสู่ดิจิทัล 

ดีป้า จัดเวที “Digitized Community 2019” ประชันไอเดียค้นหาชุมชนโครงการเด่น หนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท  พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.18 น.

วันนี้ (26 มิ.ย.) อาคารดีป้า ลาดพร้าว ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยโมเดลธุรกิจชุมชน (Community Business Model) ให้สามารถพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนได้ด้วยเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมลงตัวในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ดีป้ามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
 


สำหรับการจัดงาน “Digitized Community 2019” เวทีประชันไอเดียเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีชุมชนส่งโครงการเข้ามากว่า 70 ชุมชน โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 21 ชุมชน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตามประเภทของเทคโนโลยี ได้แก่ แอพพลิเคชั่นและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 6 ชุมชน, โรงเรือน IoT 4 ชุมชน, ประมงไบโอฟรอด 1 ชุมชน, สมาร์ทฟาร์ม  4 ชุมชน, โดรนเพื่อการเกษตร 2 ชุมชน และ อื่น ๆ จำนวน 4 ชุมชน
 
โดยทั้ง 21 ชุมชนจะนำเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ในพื้นที่ได้จริง โดยโครงการของชุมชนใดที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากดีป้า เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ
 
ในปี 2562 นี้ ดีป้าได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านชุมชนให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ยกระดับสังคมในหลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอัจฉริยะ, ด้านการพัฒนาสุขภาพสุขภาวะที่ดีของชุมชน, ด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน, ด้านการตลาดดิจิทัลและกระบวนการผลิตในระดับชุมชน, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผ่านมาตรการเดียวกันไปแล้วจำนวน 10 ชุมชน จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 40 ชุมชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61