อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

อุทยานวิทย์ฯจัดงานโชว์นวัตกรรมยกระดับผู้ประกอบการในภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน  “SPARK STSP Innovation Fair 2019”   นวัตกรรมนําสุข มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.31 น.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” ขึ้น    โดยนายแพทย์ปฐม สวรรค์ ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)   กล่าวว่า  การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคเอกชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาคม และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างสินค้านวัตกรรมซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าการดําเนินการเพียงฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง

การจัดงาน  SPARK STSP Innovation Fair 2019  นี้จะเกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ในการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็น ความสามารถของคนไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านผศ.คํารณ พิทักษ์  ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ได้รับการ สนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวง อว.   จัดงานดังกล่าวขึ้น    ภายใต้ แนวคิด “Health and Wellness : นวัตกรรมนําสุข” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย  รวมถึงพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้

ทั้งนี้งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ภายในงาน รวบรวมนวัตกรรมพร้อมใช้และการจําหน่ายสินค้านวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์  การเสวนาและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสุขภาพ   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/SPARKInnovationFair
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54