อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

สุวิทย์เดินหน้าขับเคลื่อน อว.เป็นกระทรวงแห่งอนาคต

สุวิทย์ เข้ากระทรวงอว.วันแรก ให้สัญญาประชาคม 7 ข้อ พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทขับเคลื่อนการทำงาน    เน้นเป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาสและอนาคต ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.23 น.

วันนี้(19 ก.ค.62) เมื่อเวลา 12.45 น.  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) เดินทางเข้ากระทรวง อว. ที่ถนนโยธีเป็นวันแรก โดยมีข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกท.อว.ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ให้การต้อนรับ  โดยนายสุวิทย์  ได้เข้าสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร กระทรวง อ.ว.

นายสุวิทย์ กล่าวว่า การกลับมาทำงานที่กระทรวงครั้งนี้ ตนจะเป็นผู้ฟังมากขึ้น  ซึ่งขอบเขตการทำงาน หน้าที่ บุคลากร รวมถึงงบประมาณต่าง ๆ ในกระทรวงใหม่นี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ากระทรวงวิทย์เดิม 5-6 เท่า   ทั้งนี้กระทรวงอว.จะถือเป็นกระทรวงต้นน้ำ ในการตอบโจทย์หน่วยงานอื่น ๆ รวมไปถึงภาคเอกชน และจะเป็นความคาดหวังของประชาชนมากขึ้นด้วย    ซึ่งหลังจากนี้จะไม่มีการพูดกันอีกแล้วว่า กระทรวงนี้มีข้อดี ข้อเสียอะไร จะพูดกันแต่ว่าเราจะต้องเดินหน้ากันอย่างไรเท่านั้น     สำหรับส่วนเรื่องนโยบายจะรอให้รัฐบาลแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการก่อน แล้วจึงจะนำมาคุยกับผู้บริหารอว. อีกครั้ง

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ตนเองจะน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปฏิสัณฐานกับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทุกคนในวันที่เข้าถวายสัตย์ มาเป็นแนวคิดสำคัญในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงอว. ซึ่งต้องตอบโจทย์ใน 3 ภารกิจหลักคือ 1. การสร้างและพัฒนาคนให้เป็นสมาร์ทซิติเซ็น หรือพลเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียม  และต่อไปนี้เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำจะเป็นวาระแห่งชาติ 2.  การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ซึ่งต้องมีการพัฒนาและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ3.การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   ซึ่งต่อไปนี้จะไม่เน้นการสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น แต่เน้นโลคอล สตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพในท้องถิ่น

ทั้งนี้ในที่ประชุม นายสุวิทย์ ได้ให้สัญญาประชาคม สำหรับการทำงาน  7 ประการคือ 1. อว.จะเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล  2.ลดทอนบทบาทการบังคับและสั่งการ 3.ยกเลิกแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 4.เน้นการทำงานเชิงภารกิจเป็นหลัก และเน้นการทำงานเชิงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่จับต้องได้เป็นสำคัญ 5.ทำงานในเชิงระบบ เชิงบูรณาการให้มากขึ้น 6.เน้นการทำงานที่คล่องตัว ขนาดกระทัดรัด ประสิทธิภาพสูงและ 7.ต้องทำงานแข่งกับเวลา  ซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้กระทรวงอว. เป็นกระทรวงแห่งปัญญา และเอาปัญญามาทำให้เกิดโอกาส และเป็นกระทรวงแห่งอนาคต
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56