อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

อพวช.-สมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

อพวช.จับมือสมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ASPC 2019   หวังเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนไทยให้พร้อมต่อการปรับตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.02 น.

วันนี้(22 กรกฎาคม 2562)ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ.ปทุมธานี   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีเปิด “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [ The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) ] เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์   รองปลัดกระทรวงอว. ประธานในพิธีเปิดค่ายฯ  กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก  ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ พร้อมมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย  การที่ อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ จัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ นี้ขึ้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นค่ายที่ช่วยสร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช.  เปิดเผยว่า  ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายเยาวชน ครู ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างกัน

สำหรับค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -26 กรกฎาคม 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่า จาก 8 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและจัดพิธีปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 ผศ.ดร.รวิน  กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 5 วันในการจัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ เยาวชนจะได้มีโอกาศพบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งได้เยี่ยมชมศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60