อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สวทช.-สวก. หนุนพัฒนาเกษตร-อุตสาหกรรมสัตว์น้ำในอีอีซีไอ

สวทช.ลงนามความร่วมมือกับสวก.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในอีอีซีไอตอบโจทย์ภาคการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18.14 น.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” รวมถึงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ซึ่ง EECi มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา) เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดินเพื่อเริ่มการก่อสร้าง EECi Phase 1A เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา โดยการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2564  หรือด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะมี BIOPOLIS เป็นเมืองนวัตกรรมหลักในการขับเคลื่อน

ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ระดับขยายขนาดที่ใกล้เคียงกับระดับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมรองรับวัตถุดิบและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มาตรฐาน GMP และ Non GMP  การพัฒนาระบบ Plant Factory และโรงเรือนปลูกพืชที่ติดตั้งระบบ High throughput Phenotyping เพื่อให้บริการการวิจัยด้านสรีรวิทยาในเชิงลึกและการตอบสนองของพืชต่อสภาวะความเครียดในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเป็นแหล่งสร้างและบ่มเพาะบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยการจัดตั้งระบบต้นแบบทั้ง Plant Factory และ High throughput Phenotyping ไว้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก่อนเพื่อเร่งพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น ก่อนขยายผลไปสู่ที่ EECi ในอนาคต
นอกเหนือจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว EECi ยังมีกิจกรรมการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่สำหรับชุมชนในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ โดยทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชนใน EEC รวมถึงการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ให้กับเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับการลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” และ ความร่วมมือ “โครงการพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ระหว่าง สวทช. และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะร่วมกันพัฒนา EECi เพื่อตอบโจทย์ภาคการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  โดยการสนับสนุนและยกระดับการวิจัยพัฒนา ต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระดับต้นแบบที่อุทยานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และ EECi ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรและชุมชน และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวก. และ สวทช. ดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมด้วย “โครงการพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเป็นเครื่องมือนำร่องในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านดร. สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กล่าวว่า สวก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการ  ในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน : กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ (เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ ได้มีผลงานวิจัยที่สำเร็จจนได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อมเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์  เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สวทช. ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วนต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72