อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงดีอี ติดตามการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "Smart EEC"

ผู้ตรวจกระทรวงดีอี ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "Smart EEC" ย้ำ ต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล-ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกันใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐเพื่อให้เกิดเป็น Smart System อย่างแท้จริง  พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

วันนี้ (12 ก.ย.) นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
    
นางคนึงนิจ กล่าวว่า โครงการ Smart EEC มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการคมนาคม - ขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลของเมืองเพื่อระบบนิเวศข้อมูลของเมืองและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวบรวม เช่น ข้อมูลการเดินทาง กิจกรรมของพลเมืองเพื่อการพัฒนานวัตกรรมบริการ และดำเนินนโยบายของ EEC เป็นต้นทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ EEC (EEC City Operation Center) จัดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเมืองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับบริการและเชื่อมต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center : IOC) ขึ้น และพัฒนา Public Safety Platform เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานสำคัญต่างๆ ของเมืองมายังศูนย์ปฏิบัติการ EEC อีกทั้งผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังได้นำชมการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันแบบประชารัฐระหว่าง ดีป้ากับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน เช่น จัดตารางรถ ช่องทางพิเศษ บริหารรถเที่ยวเปล่า ฯลฯ ตลอดจนการพัฒนาระบบจองคิวรถบรรทุก (Truck Queuing) ให้มีประสิทธิภาพเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งของรถบรรทุก โดยเฉพาะช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่มีปริมาณรถบรรทุกจำนวนมากจนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง  
    
อย่างไรก็ตาม ตนได้เสนอแนะให้ดีป้า คำนึงถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ และควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกันใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) เพื่อให้เกิดเป็น Smart System อย่างแท้จริง รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้กลุ่ม Start up มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 70