อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

จิสด้าเปิดตัว G-MOS ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่

จิสด้าเปิดตัวระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม หรือ จีมอส เน้นเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลหลายมิติ ช่วยหนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.15 น.

วันนี้ ( 12 ก.ย. 2562 ) ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว. ) เปิดตัวระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม หรือ จีมอส (G-MOS) ในการเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่หลายมิติ อาทิ ด้านสังคม ด้านป่าไม้ ด้านเกษตร ด้านภัยพิบัติ รวมถึงด้านทะเลและชายฝั่ง โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศในบริบทต่างๆ มาสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับบูรณาการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่แบบองค์รวมที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  

นายตติยะ  ชื่นตระกูล  ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า  กล่าวว่า การพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมในครั้งนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะการบูรณาการเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการวิจัย ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน สามารถใช้ฐานข้อมูลที่มีอย่างมหาศาล (บิ๊กดาต้า) ในการการเชื่อมโยงการจัดการรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตรวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ทั้งระบบได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังสามารถบูรณาการร่วมกับส่วนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ชุดข้อมูล ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของระบบนิเวศ ที่จะแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ และข้อมูลสถิติที่เข้าใจง่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส ยุติธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตและให้คำแนะนำการเข้าถึงการใช้งานระบบ G-MOS ที่แสดงผลแผนที่ต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลผ่านแผนที่ การเรียกดูสถิติข้อมูลภาพรวม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การประเมินมูลค่า ความเสียหายและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตำแหน่งจุดความร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 23 จังหวัด เป็นต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

ทั้งนี้ สามารถศึกษาและเข้าใช้ระบบ G-MOS ได้แล้วที่ https://gmos.gistda.or.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 68