อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

กสทช. เผย 21 ต.ค.นี้ เล็งกำหนดทิศทางดาวเทียมไทย

กสทช. เผย 21 ต.ค.นี้ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง “ดาวเทียมไทยจะไปทางไหน?” ก่อนเปลี่ยนจากระบบสัมปทานสู่ระบบการอนุญาต เปิดโอกาสผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกัน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.34 น.

วันนี้ (9 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการกสทช. กล่าวว่า ดาวเทียมไทยจะมีทิศทางในการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบใบอนุญาตเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่มีขั้นตอนการอนุญาตที่ชัดเจนและเกิดการแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมต่างชาติในประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ใช้งานดาวเทียมมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นจากการแข่งขันที่ไร้การผูกขาด

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ กล่าวว่า ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีดาวเทียม ถ้าไม่มีการรักษาสมดุลระหว่างดาวเทียมไทยกับดาวเทียมต่างชาติอาจส่งผลให้ดาวเทียมไทยในอนาคตไม่มีที่ไป ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 60 ได้บัญญัติให้ “รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ” และได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ กสทช. ดำเนินการตามมาตรา 60 ในนามรัฐ ทำให้ กสทช. ต้องทำหน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด และ กสทช. ได้อนุมัติในหลักการต่อ (ร่าง) แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้ซ่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ

โดยในวันที่ 21 ต.ค.2562 จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนฯ และประกาศหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ “แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จะเป็นทิศทางในการกำหนดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมหรือที่เรียกว่าเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) ทั้งหมดของประเทศไทยอันเป็นสมบัติของชาติที่กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของดาวเทียม คลื่นความถี่ที่ใช้งานวงโคจร (Slot) และพื้นที่บนโลกที่ใช้งานได้ (Footprint) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่ ITU กำหนด

นอกจากนี้ แผนฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการให้ได้มาและรักษารวมทั้งการสละสิทธิโดยมีสาระสำคัญ เช่น การแบ่งประเภทของสิทธิเป็นสิทธิขั้นต้นและขั้นสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของ ITU ทำให้การรักษาสิทธิจะรักษาเฉพาะสิทธิหรือข่ายงานดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ที่มีดาวเทียมใช้งานอยู่จริงสำหรับการอนุญาตให้มีการใช้สิทธินั้นหากเป็นสิทธิขั้นต้นกรณีข่ายงานดาวเทียมใหม่ จะพิจารณาโดยใช้หลักใครมาขอก่อนได้ก่อนสำหรับสิทธิขั้นสมบูรณ์เดิม กสทช. จะออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้สิทธิเพื่อให้เกิดการแข่งขันและมีบทเฉพาะการรองรับการอนุญาตใช้สิทธิสำหรับบริษัทไทยคมฯไปจนกว่าอายุสัญญาสัมปทานซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับสัมปทานคลื่นความถี่ เช่นเดียวกัน

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ หรือ Landing Right นั้น เป็นการเปิดให้ผู้ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพื่อประกอบการให้แก่บุคคลอื่นทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากการได้รับอนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติแล้ว ต้องได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายไทยแล้วแต่กรณีด้วย และต้องสอดคล้องตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติกำหนดซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางดาวเทียมของประเทศไทยจะไปสู่การเปิดตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมตามหลักสากล โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการอนุญาต ที่โปร่งใส ชัดเจน ตามประกาศที่จะเกิดขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 72