อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ทีมวิจัยสวทช.- สจล.คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปีนี้

ทีมวิจัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ ฯ จาก สวทช. และ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ฯ จากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  สจล. คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปีนี้ พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 17.55 น.

วันนี้(17ต.ค.62)ที่โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อกฯ     สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2019 ภายใต้หัวข้อ Turning Science & Technology into Business   โดยมี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประกาศผลรางวัลนายสัตวแพทย์รุจเวทย์  ทหารแกล้ว  ประธานกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  มูลนิธิ ฯ จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่สร้างผลงานด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม    ปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นทั้งประเภทกลุ่ม และบุคคลไปแล้วรวม 30 รางวัลและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวม 28 รางวัล
 
สำหรับปี 2562 มีผลงานจากนักเทคโนโลยีไทยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 62  ผลงาน  แบ่งเป็น โครงการนักเทคโนโลยีดีเด่น 41 โครงการ และโครงการนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่จำนวน 21 โครงการ  และมีผลงานดีเด่นที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 4 ผลงาน คือ 1. ผลงาน “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ (System Integration) เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 (CiRACORE)” ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง และคณะ  จากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  2.ผลงาน “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย ( 3D Cone-Beam Computed Tomography)”  ของศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ และคณะ  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  
 3.ผลงาน “เทคโนโลยีการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม(Landslide and Debris Flow Warning Technology)  ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์   จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และ4.ผลงาน “การผลิตโลหะกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต(The Production of Sacrificial Anode for Reinforced Concrete) จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด

ทั้งนี้คณะกรรมการรางวัลฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 2 รางวัลคือ ผลงาน"เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย”  ของศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ และคณะ จากสวทช. และ “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ (System Integration) เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 (CiRACORE)” ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง และคณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.   ซึ่งจะได้รับพระราชทาน “ประติมากรรมเรือใบซุปเปอร์มด” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ใช้ “เรือใบซุปเปอร์มด”  ซึ่งเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่แสดงถึงการพัฒนาการให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศ เป็นแบบฉบับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร  ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ไม่มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล


ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช   ธัชยพงษ์   ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ผู้อำนวยการโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย  กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  โดยมีดร.เสาวภาคย์  ธงวิจิตรมณี  นักวิจัยอาวุโส เป็นหัวหน้านักวิจัยระบบซอฟต์แวร์ และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป  นักวิจัยอาวุโสเป็นหัวหน้านักวิจัยระบบฮาร์ดแวร์ และคณะวิจัยจากสวทช. อีกรวม  19 คน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ของสวทช.ต่อมาบางส่วนได้ย้ายไปสังกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (เอ-เมด) ของสวทช.เช่นกัน

“การดำเนินงานเริ่มจากงานทันตกรรมเป็นอันดับแรก ตั้งแต่การออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิตต้นแบบตามมาตรฐานสากล จนกระทั่งถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้จริงจนปัจจุบัน ได้ขยายการใช้งานใน 3รูปแบบคือ 1.เครื่องเดนตีสแกน (DentiiScan) เน้นงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า  ซึ่งติดตั้งใช้งานไปแล้วราว 60 เครื่องในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและมีการใช้งานไปแล้วกว่า 7000 ครั้ง  2.เครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) เน้นการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปัจจุบันใช้งานที่คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลา   คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ .เชียงใหม่ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยกับผู้ป่วยกว่า 1000 ครั้ง และ3. เครื่องมินีสแกน (MiniiScan) เน้นการตรวจหาขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัดใช้กับผู้ป่วยที่คณะแพทยศาสตร์ ม .สงขลา  ไปแล้วกว่า 100 ครั้ง เครื่องดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างการงานวิจัยที่นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศแล้ว ยังทำให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการได้มีโอกาสในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วย”ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช   บุญแสง   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   กล่าวถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ฯ  ว่า เป็นการพัฒนาคอร์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานที่มีชื่อว่า CiRACORE   ภายใต้ระบบปฏิบัติการ ROS   เพื่องานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นการเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ลดข้อจำกัดในการเชื่อมโยงและติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย  ระบบพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ที่เป็นหุ่นยนต์แขนกลที่มีราคาถูกกว่าของต่างประเทศหลายเท่า และด้านซอฟต์แวร์   ซึ่งมีส่วนของดีฟ เลิร์นนิ่ง ที่ใช้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในการจัดการปัญหาได้เองโดยไม่ต้องโปรแกรม   เน้นการใช้งานง่าย  ช่วยให้เอสเอ็มอีรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงได้ในราคาประหยัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย  ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทั้งในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และภาคสังคม เช่น การตรวจจับชนิดและเพศของยุง เพื่อศึกษาการแพร่ระบาด และนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษาให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี

อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2โครงการ    ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562” แล้ว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45) ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายด้านนางสาววรรณวีรา  รัชฎาวงศ์  กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า   นอกจาก จะมีการประกาศผลรางวัลพระราชทาน “นักเทคโนโลยีดีเด่น”     แล้วภายในงานยังมีการสัมมนา “Outstanding Technologist  Awards and STI Forum 2019”  ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมระดับโลก  จากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ใหม่ ๆ และแนวคิดที่สามารถนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“นอกจากการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติของนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้ว เรายังเป็นอีกหนึ่งองค์กรหลักที่ช่วยผลักดันให้นักเทคโนโลยีลุกขึ้นมานำเสนอไอเดียและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถวางสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้  เพราะเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญและสร้างประโยชน์อันเกิดจากความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech Transfer) จากหน่วยงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ  อีกทั้งเป็นพื้นที่เชื่อมโยง (Network Platform) ระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษาอีกด้วย”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67